Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ångfartygs AB Thule

Johan Adolf Florell

Johan Adolf Florell, skeppsmäklare, född 1835-04-24 i N. Vånga, Skaraborgs län som son till Anders Andersson Florell och Anna Kristian Enggren. Han dog 1908-01-21 i Göteborg. Gift med Hedvig (Hedda) Charlotta Andersson, född 1837-09-30 i Bornarp, Jönköpings län och död i Göteborg 1905-04-10.

Student i Uppsala 1854, anställd som skeppsmäkleribokhållare i Aug. Leffler & Co från 1857 till 1866, delägare i samma firma 1867-85.  En av grundarna av Ångfartygs AB Thule och Sjöförsäkrings AB Ocean samt styrelseledamot i samma företag. Dessutom vice ordförande i styrelserna för Göteborgs Köpmansbank och Skånska Bankens avdelningskontor i Göteborg samt styrelseledamot i Ångslupsbolaget och Göteborgs Bogserings AB.

Ledamot av stadsfullmäktige 1885-1900 under vilken tid han hade en del förtroendeuppdrag i beredningar och styrelser med anknytning till hamn och sjöfart.

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Advertisements

Olof Richard Melin

Olof Melin

Olof Melin

Olof Richard Melin, som var son till grosshandlaren Johan Richard Melin och hans fru Mathilda Kristina Melin, föddes 20/ 1834 i Göteborg och dog 21/5 1925 i Stockholm. Han var gift med Beata Carolina Augusta Werling (1838-1921). Mathilda Kristina Melin var syster till Paul Henrik Melin och Adolph Wilhelm Melin.

Han blev 1857 delägare i skeppsklarerarfirman Aug. Leffler & Co och bildade efter att ha lämnat denna firma år 1888 under eget namn en rederi- och speditionsfirma. 1891 blev sonen Olof Werling Melin (1861-1940) delägare i firman som då fick namnet Olof Melin & Son. Firman lades ner 1905. Melin var dessutom delägare i och huvudredare för det 1872 bildade Ångfartygsaktiebolaget Thule. Han var VD för rederiet 1880-1906.

Var också en av initiativtagarna till såväl Sjöförsäkrings AB Ocean (1872) som Sveriges ångfartygs assuransförening

Han hade uppdrag för flera andra större affärsföretag (bl. a. Skandinaviska Kredit AB, Sveriges Ångfartygs Assuransförening) och offentliga institutioner och förtroendeuppdrag (Göteborgs högskola, Göteborgs sjömanshus och navigationsskola m. m.).

Han satt i Göteborgs stadsfullmäktige 1877-1904 och hade en del förtroendeuppdrag i staden. Melin representerade Göteborgs stads valkrets i andra kammaren 1882–1899 och i första kammaren 1900–1907. Som risksdagsman han han många uppdrag i utskott och utredningar.

Theodor Willerding d.y.

Theodor James Willerding, född 28 mars 1854 i Göteborg, död 2 juli 1929 i Göteborg, var en svensk grosshandlare.

Theodor Willerding var son till Edwin Willerding och Cecilia Scarth, och sedan 1883 gift med Helfrid Anderson, dotter till Carl August Anderson och Alida Sofia Lindgren.

Willerding studerade i Göteborg vid realgymnasiet och Göteborgs handelsinstitut åren 1863-1873, praktiserade på kontor i staden 1874-1889 Var tillsammans med A.O. (Andersson) Wilson delägare i Wilson & Co 1890-1917 där hans far tidigare arbetat. Han var även VD för Ångfartygs AB Thule 1906-1916 och för Ångfartygs AB S:t George 1912-1918.

August Leffler

Lars August Leffler, född 1816 och död 1887, i Göteborg. Son till Anders Leffler och Maria Lovisa Brink. Gift med Sophia Catharina Blidberg.

1826 övertog hans bror Johan Albrecht Leffler ledningen av den Lefflerska skeppsklarer- och skeppsmäklarfirman från fadern Anders Leffler. Fram till 1845 drevs firman av denne tillsammans med fadern Anders Leffler. År 1857 övertog dock J. A. Lefflers bror Lars August Leffler firmans skeppsklarerareaffärer tillsammans med Olof Melin, varefter firman erhöll namnet August Leffler & Co.

År 1863 inträdde Adolf Florell som delägare och under stor framgång drevs affärerna till år 1884, då herrar Olof Melin och Adolf Florell lämnade firman. År 1882 hade Lars Aug. Leffler dragit sig tillbaka.

August Leffler kom att till stor del inrikta sin verksamhet på sjöfarten. 1870 blev han VD i det av honom med flera grundade Ångfartygs AB Thule. Han var också bland initiativtagarna 1863 till Sjöförsäkrings AB Gauthiod, det första moderna försäkringsbolaget i Sverige, till Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd år 1870 samt 1872 till Sjöförsäkrings AB Ocean och Sveriges ångfartygs assuransförening.

Sedan August Lefller dragit sig tillbaka år 1882, rekonstruerades firman 1884 såsom August L & Son av hans son Peter Leffler (1846—92) och svärson Knut Dalman, vars son Gösta Dalman senare länge var firmans VD.

Ångfartygs AB Thule

Del 9 av 25 i serien Rederier
Endast för medlemmar

Svenska Lloyd

Del 7 av 25 i serien Rederier
Svenska Lloyd

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd fram till 1916.

Ångfartygs AB Svenska Lloyd bildades 1868 i Göteborg på initiativ av navigationsskoleläraren J. F. Olsson, skeppsfurneraren A. Lilljequist och grosshandlare A. Meyer. Bolagets aktiekapital vid starten var 70000 rdr fördelat på 140 aktier om 500 rdr.

Aktieägare vid starten, namn, antal aktier

Richard Lidström, 30
Fredrik Hansson, 20
Adolph Meyer, 10
J.F. Olsson, 10
A. Appelberg, 10
Th. Nilsson, 10
E.M. Delbanco, 10
C. Uggla, 5
A. Lilljequist & Son, 5
J.A. Henning, 5
Björck & Engström, 5
D. Sandberg, 5
C.A. Zetterblad, 5
O.F. Larsson, 5
A. Sjöborg, 5

1869 därpå fick rederiet sitt första fartyg, S/S Sverige, ett nybygge från Keillers i Göteborg. Detta fartyg förliste redan samma år. Bolaget gick ändå med vinst men upplöstes trots det år 1870. Avkastningen på insatt kapital var 40%.

Ett nytt bolag med namnet Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd bildades 1871. Också denna gång på initiativ från Meyer, Lilljequist och J. F. Olsson. De tre utgjorde också bolagets första styrelse. Aktiekapitalet skulle vara 100 000 rdr rgs fördelat på 200 aktier a 500 rdr. Adolph Meyer hörde till de största aktieägarna och hade år 1874 70 aktier av total 1 350. En annan stor aktieägare var Fredrik Hansson. 1876 hade den senare 201 aktier av totalt 1 540 aktier medan Adolph Meyer hade 182.

Detta nya bolag hade större framgång och redan 1873 startadelinjetrafik mellan Norge och England.

Herbert Metcalfe blev rederiets direktör 1912 och med honom följde en expansiv utveckling av rederiet. Svenska Lloyd började köpa upp konkurrerande rederier. Ångfartygs AB Göteborg-Manchester inköptes 1915, detta bolag fanns dock kvar som ett dotterbolag ytterligare några år.

Svenska Lloyds lastfartyg fick tidigt sitt linjenät huvudsakligen på kontinenten, England och Medelhavet. Detta linjenät behöll rederiet ända till slutet. Vid sidan om lastfartygen har Lloyd också drivit några mindre tankfartyg för transport av vin. Dessutom har bolaget gjort kortare inhopp med ett antal oljetankers.

1916 köpte Lloyd upp Ångfartygs AB Thule, Göteborg. Detta bolag var från starten 1870 inriktat på passagerartrafik till England. Atlantångarna till USA utgick från England och Thule såg möjligheten att skeppa emigranterna den första etappen från Sverige. I och med uppköpet av Thule blev Lloyd helt dominerande på passagerartrafiken mellan Sverige och Storbritannien, en position man behöll fram till mitten av -60-talet när TOR Line startar sin färjetrafik till England.

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd efter 1916.

Uppköpet av Thule innebar dessutom att Lloyd ändrade sitt skorstensmärke till Thulebolagets. Rederiflaggan med malteserkorset behölls.

Samma år som Thule införlivades i Svenska Lloyd köptes också aktiemajoriteten i Ångfartygs AB Svithiod. 1919 köptes resterande aktier.

Vid mitten av 1960-talet beställde Lloyd nya moderna passagerarfärjor för sin Englandstrafik. Det började bli dags att ersätta trotjänarna Suecia och Britannia som ångat på över Nordsjön sedan 1929. Nybeställningen av färjor ledde till ett samarbete med engelska Ellerman-Wilson line samt Stockholms Rederi AB Svea. Gemensamt bildade man England-Sverige Linien, ESL. Detta samarbete blev dock inte långvarigt och snart stod åter Lloyd ensamma för Englandstrafiken.

Lloyds hade vid denna tid fått konkurrens på Englandstrafiken av Tor Line som också hade moderna färjor på linjen. Det skulle visa sig att det blev Tor Line som gick segrande ur denna strid.

Utöver denna passagerartrafik startade Lloyds i slutet av 1960-talet en linje mellan Southampton och Bilbao, samt en linje över engelska kanalen med snabba svävare. Den senare trafiken drevs tillsammans med Svenska Amerika Linien under namnet Hoverlloyd.

1972 hade Broströms blivit majoritetsägare av Svenska Lloyd. Det blev nu uppenbart att Lloyds verksamhet drogs med stora förluster och en omstrukturering av bolaget var nödvändig. Den sista Englandsfärjan togs ur trafik för försäljning 1977 och samma år försvann också namnet Svenska Lloyd som rederirörelse. Kvarvarande fartyg förs över till Broströms och fick detta bolags skorstensmärke.

SS Suecia och SS Britannia

SS Suecia och SS Britannia

Ursprungstexten från Kommandobryggan. Kraftigt förändrad och editerad av Anders Svensson.

Källor:
Båtologen nr 4 1994 t.o.m. nr 1 1997, historik över SVENSKA LLOYD av Tomas Johannesson.
Göteborgs Sjöfartsmuseum, Arkivet.
Båtologen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim
Länspumpen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim Västra kretsen.
Svensk Sjöfartstidning
Svensk Illustrerad Skeppslista
Browns Flags and Funnels
Sveriges skeppslista
Lloyds book of houses flags and funnels

Fartygsförteckning

Källor: Fakta om FartygKommandobryggan och Wikipedia

Skeppsredare

Del 1 av 25 i serien Rederier
Endast för medlemmar

Leffler – gammal göteborgssocietet

Del 4 av 7 i serien Direktörsfamiljer

Familjen Leffler från Göteborg är en släkt med många grenar. Flera av dess grenar har tillhört den göteborgska överklassen i 200 år. Familjen belv dock aldrig nån storfinansfamilj utan var bara småföretagare varav en gren som kom att utvecklas till en direktörsfamilj.

Ända sedan Johan Håkan Leffler (1745-1813) år 1781 grundade firman Aug. Leffler & Son har familjen tillhört societeten i Göteborg. Efter grundarens död övertogs rederi- och skeppsmäklarfirman av sonen Anders Leffler (1773-1855) för att därefter hamna hos August Leffler (1816-1887). Efter detta blev sonen Peter Leffler (1846-1892) och svärsonen Knut Dalman (-1920) ägare till företaget. 1894 blev Knut Dalman chef för firman och senare kom den att övertas av sonen Gösta Dalman (-1963). Gösta Dalman hade enbart döttrar, ingen verksam i företaget, men en brorson, Knut Dalman (1919-?) var verksam i Aug. Leffler & Son. På 1950-talet kom företaget i Otto Kihlströms ägo för att säljas till Broströms 1965. Idag är bolaget fortfarande ett dotterbolag till Broströms, men har sen länge alltså inget med familjen Leffler att göra.

August Leffler deltog också i bildandet av Ångfartygs AB Thule år 1870. 1882 fusionerades det bolaget med J.W. Wilsons rederi och 1916 såldes det till Broströms för att senare övertas av Svenska Lloyd.

Ekonomen Johan Leffler (1845-191″) tillhörde också denna gren av släkten och var kusin med ovan nämnde Peter.

Och nu till den del av släkten Leffler som blev en direktörsfamilj i den göteborgska överklassen. Anders Leffler grundade också handelsfirman Leffler på 1820-talet i vilket även sonen Anders Leffler (1808-1880) var verksam. 1847 övertogs dock firman av den sistnämndes kusin Gustaf Leopold Leffler (1824-1895) och dennes kompanjon N.P. Ekström. Firman fick då namnet Ekström & Leffler och utvecklades till ett större handelsföretag med stor import av kryddor. G.L. Lefflers son C.Edvard Leffler (1865-1927), som var gift med en Mary Waern (1869-1940) från en annan rik göteborgsfamilj, kom senare att överta bolaget vilket dock började avvecklas efter dennes död. Emellertid kom dock bolaget att omvandlas till AB Eol år 1938. Initiativtagaren till detta var svärsonen Emil Clemedtson. Företaget bildades för att fungera som inköpscentral för speceri- och lanthandlare i västra och södra Sverige. Bolaget blev en central del i det som kom att utvecklas till ICA.

Edvard Lefflers bror Carl Leffler (1854-1926) blev 1882 delägare i firman M.E. Delblanco som sysslade med oljeslageri- och kvarnrörelse i Mölndals Kvarnby. Carl Leffler, som gifte sig med Johanna Delblanco (1858-1925), dotter till den tidigare ensamägaren av bolaget, Edvard Delblanco, blev snart den ledande i företaget. Hans son Hakon Leffler (1887- ?) blev redan 1912 anställd i företaget, ett av ursprungsbolagen till det 1916 bildade Svenska Oljeslageri AB (SOAB) vars fanns centralt i Mölndal, i Kvarnbyn.

Hakon Leffler

Hakon Leffler

Hakon Leffler blev 1926 VD i SOAB efter sin far och vice VD i Gamlestadens Fabrikers AB 1930 för att sen bli VD 1934. Han kvarstod som VD i det av familjerna Mark och Carlander kontrollerade bolaget till 1954 och hade vid sidan av detta en mängd styrelseposter i det göteborgska och svenska näringslivet. När han avgick som VD ärvdes VD-posten av sonen Jan Leffler. Hakon själv kvarstod i styrelsen och blev från 1958 styrelseordförande i Gamlestadens Fabrikers AB efter Knut Mark. Nån gång på 1960-talet lämnar Hakon Leffler styrelsen i bolaget och Jan Leffler ersätts av Bengt Karlsson som VD i bolaget som då bytt namn till Investment AB Asken.

I två generationer var alltså en gren av släkten Leffler en direktörsfamilj med inflytande i det göteborgska och svenska näringslivet. Deras makt och inflytande tycks dock ha avtagit i nästan samma takt som den textilindustri i vilken de var verksamma försvann. Troligtvis tillhör den idag kända programledaren Josefin Craaford på sin mammas sida denna gren av släkten Leffler.

Till en tredje gren av släkten hörde den kände matematikern Gösta Mittag-Leffler (1846-1927) och han syskon, författaren Anne Charlotte Leffler (1849-92) och språkvetaren Frits Läffler (1847-1921). Gösta Mittag-Leffler grundade Institut Mittag-Leffler.

Andra personer som tillhör släkten Leffler är bland annat journalisten Tove Leffler, diplomaten Christian Leffler och läkaren och forskaren Hakon Leffler.

Läs mer: SVD, Ny Teknik,
Källor för övrigt:
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
Ivan Lind, Göteborgs handel och sjöfart 1637-1920, 1923
G. Bodman, Göteborgs äldre industri, 1923