Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ångfartygs AB Svenska Lloyd

Axel Appelberg

Axel Waldemar Appelberg föddes 1833-12-29 i Nya Varvet och dog 1911-03-27. Han var son till premiärlöjtnant  Gustaf Emanuel Appelberg och Sofia Eufrosyne Nordberg. Gift med Sofia Amalia Sandberg från 1865-06-25. Hon föddes i Nya Varvet 1837-09-04 och dog 1918-07-22 i Göteborg. De hade 4 barn, Gustaf Appelberg (1871-?), Carl Wilhelm Appelberg (1873-1956), Tyra Ingeborg Appelberg (1876-1962) och Axel Osvald Appelberg (1878-1957).

Efter studier vid Göteborgs gymnasium och praktik till sjöss tog han sjökaptenexamen år 1855.  arbetade som kapen 1855-72. Var en av de som grundade Ångfartygs AB Svenska Lloyd och styrelsemedlem i Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd 1874-1900. Var besiktningsman för Sveriges Ångfartygs Assuransförening 1872-76 och därefter VD och styrelsemedlem i  1876-1908. Var också styrelsemedlem i Göteborgs och Bohus Läns Sparbank 1897-1904.

Styrelsemedlem i Nautiska Föreningen, Göteborgs Fartygsbefälhavareförening, Sjömannasällskapet med flera sammanslutningar för sjöbefäl.

Ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1883-1906 under vilken tid han hade flera uppdrag i kommunala styrelser och kommittéer.

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Advertisements

Axel Lilliequist

Axel Lilljequist, född 17 oktober 1836 i Göteborg, död 16 juli 1907 i Fiskebäckskil, var en svensk handelsman och riksdagsman. Axel Lilljequist var son till skeppsfournerare Isaac Lilljequist och Petronella Pettersson. Han gifte sig den 15 november 1861 i Göteborg med Kristina Elvira Pettersson (1838–1930), dotter till kofferdikapten Kristian Pettersson och Albertina Sjöström.

Efter skolstudier och handelspraktik fick Lilljequist 1858 burskap som handlande i Göteborg. Han var delägare i firma I. Lilljequist & Son i Göteborg 1858-77 och 1887–1907, ensam innehavare av firman 1877-87. Han var även redare under 1870- och 1880-talen och delaktig bland annat i bildandet av Ångfartygs AB Svenska Lloyd år 1869 med 5 aktier av 140 (3,57%) samt en post i styrelsen.  Han var också ledamot av styrelsen för Göteborgs och Bohus Läns Sparbank 1896–1907 och av styrelsen för Sveriges Ångfartygs Assuransförening.

Lilljequist var dessutom ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1875–1906, av folkskolestyrelsen 1871-77, av drätselkammaren 1877–1903, av styrelsen för Majornas sjukhus 1884—98, av styrelsen för Majornas elementarläroverk för flickor 1887-98, av handels- och sjöfartsnämnden 1894–1907 och av hamnstyrelsen 1898–1905.

Vidare var han revisor för elementarläroverket i Majornas byggnadsfond 1872-73, för drätselkammaren 1874-75 och för Majornas sjukhus 1876-77 samt bisittare i rådhusrätten vid behandling av dispaschmål 1892–1907. Axel Lilljequist var ledamot av Masthuggs församlings kyrkoråd, av styrelsen för Västra begravningsplatsen, av styrelsen för sjömanshemmet, av styrelsen för Göteborgs sjömannasällskap och av direktionen för sjömanshuset samt ordförande i Göteborgs minuthandelsförening.

Han var också ledamot av riksdagens andra kammare 1888-96.

De fartyg som han var huvudredare för är redovisade i artikeln om familjefirman.

Källor: Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Svenska Lloyd

Del 7 av 25 i serien Rederier
Svenska Lloyd

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd fram till 1916.

Ångfartygs AB Svenska Lloyd bildades 1868 i Göteborg på initiativ av navigationsskoleläraren J. F. Olsson, skeppsfurneraren A. Lilljequist och grosshandlare A. Meyer. Bolagets aktiekapital vid starten var 70000 rdr fördelat på 140 aktier om 500 rdr.

Aktieägare vid starten, namn, antal aktier

Richard Lidström, 30
Fredrik Hansson, 20
Adolph Meyer, 10
J.F. Olsson, 10
A. Appelberg, 10
Th. Nilsson, 10
E.M. Delbanco, 10
C. Uggla, 5
A. Lilljequist & Son, 5
J.A. Henning, 5
Björck & Engström, 5
D. Sandberg, 5
C.A. Zetterblad, 5
O.F. Larsson, 5
A. Sjöborg, 5

1869 därpå fick rederiet sitt första fartyg, S/S Sverige, ett nybygge från Keillers i Göteborg. Detta fartyg förliste redan samma år. Bolaget gick ändå med vinst men upplöstes trots det år 1870. Avkastningen på insatt kapital var 40%.

Ett nytt bolag med namnet Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd bildades 1871. Också denna gång på initiativ från Meyer, Lilljequist och J. F. Olsson. De tre utgjorde också bolagets första styrelse. Aktiekapitalet skulle vara 100 000 rdr rgs fördelat på 200 aktier a 500 rdr. Adolph Meyer hörde till de största aktieägarna och hade år 1874 70 aktier av total 1 350. En annan stor aktieägare var Fredrik Hansson. 1876 hade den senare 201 aktier av totalt 1 540 aktier medan Adolph Meyer hade 182.

Detta nya bolag hade större framgång och redan 1873 startadelinjetrafik mellan Norge och England.

Herbert Metcalfe blev rederiets direktör 1912 och med honom följde en expansiv utveckling av rederiet. Svenska Lloyd började köpa upp konkurrerande rederier. Ångfartygs AB Göteborg-Manchester inköptes 1915, detta bolag fanns dock kvar som ett dotterbolag ytterligare några år.

Svenska Lloyds lastfartyg fick tidigt sitt linjenät huvudsakligen på kontinenten, England och Medelhavet. Detta linjenät behöll rederiet ända till slutet. Vid sidan om lastfartygen har Lloyd också drivit några mindre tankfartyg för transport av vin. Dessutom har bolaget gjort kortare inhopp med ett antal oljetankers.

1916 köpte Lloyd upp Ångfartygs AB Thule, Göteborg. Detta bolag var från starten 1870 inriktat på passagerartrafik till England. Atlantångarna till USA utgick från England och Thule såg möjligheten att skeppa emigranterna den första etappen från Sverige. I och med uppköpet av Thule blev Lloyd helt dominerande på passagerartrafiken mellan Sverige och Storbritannien, en position man behöll fram till mitten av -60-talet när TOR Line startar sin färjetrafik till England.

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd efter 1916.

Uppköpet av Thule innebar dessutom att Lloyd ändrade sitt skorstensmärke till Thulebolagets. Rederiflaggan med malteserkorset behölls.

Samma år som Thule införlivades i Svenska Lloyd köptes också aktiemajoriteten i Ångfartygs AB Svithiod. 1919 köptes resterande aktier.

Vid mitten av 1960-talet beställde Lloyd nya moderna passagerarfärjor för sin Englandstrafik. Det började bli dags att ersätta trotjänarna Suecia och Britannia som ångat på över Nordsjön sedan 1929. Nybeställningen av färjor ledde till ett samarbete med engelska Ellerman-Wilson line samt Stockholms Rederi AB Svea. Gemensamt bildade man England-Sverige Linien, ESL. Detta samarbete blev dock inte långvarigt och snart stod åter Lloyd ensamma för Englandstrafiken.

Lloyds hade vid denna tid fått konkurrens på Englandstrafiken av Tor Line som också hade moderna färjor på linjen. Det skulle visa sig att det blev Tor Line som gick segrande ur denna strid.

Utöver denna passagerartrafik startade Lloyds i slutet av 1960-talet en linje mellan Southampton och Bilbao, samt en linje över engelska kanalen med snabba svävare. Den senare trafiken drevs tillsammans med Svenska Amerika Linien under namnet Hoverlloyd.

1972 hade Broströms blivit majoritetsägare av Svenska Lloyd. Det blev nu uppenbart att Lloyds verksamhet drogs med stora förluster och en omstrukturering av bolaget var nödvändig. Den sista Englandsfärjan togs ur trafik för försäljning 1977 och samma år försvann också namnet Svenska Lloyd som rederirörelse. Kvarvarande fartyg förs över till Broströms och fick detta bolags skorstensmärke.

SS Suecia och SS Britannia

SS Suecia och SS Britannia

Ursprungstexten från Kommandobryggan. Kraftigt förändrad och editerad av Anders Svensson.

Källor:
Båtologen nr 4 1994 t.o.m. nr 1 1997, historik över SVENSKA LLOYD av Tomas Johannesson.
Göteborgs Sjöfartsmuseum, Arkivet.
Båtologen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim
Länspumpen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim Västra kretsen.
Svensk Sjöfartstidning
Svensk Illustrerad Skeppslista
Browns Flags and Funnels
Sveriges skeppslista
Lloyds book of houses flags and funnels

Fartygsförteckning

Källor: Fakta om FartygKommandobryggan och Wikipedia

Skeppsredare

Del 1 av 25 i serien Rederier
Endast för medlemmar