Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

AB C.H. Ström & Co

AB C.H. Ström & Co

Del 11 av 18 i serien Sveriges handel och industri

Denna skrädderi- & herrekiperingsfirma, hvilken numera ej torde vara okänd för många, grundlades år 1886 af hr C. H. Ström och började sin verksamhet under särdeles blygsamma förhållanden i en liten lokal i Hypoteksföreningens hus vid Torggatan, där affären fortfarande finnes.

Efter några år, hvarunder bristen på tillräckligt rörelsekapital hämmande
inverkade på affärens utveckling, lyckades dock Ström genom omtänksamhet och träget arbete öfvervinna de värsta svårigheterna.

Lokalerna visade sig snart otillräckliga, hvarför efter hand det ena rummet efter det andra i Hypoteksföreningens hus måste tagas i anspråk och sedermera äfven största delen af Ahrenbergs gamla hus vid Torg- och Postgatorna.

Sedan sålunda flera gånger ökadt utrymme vunnits och tidsenliga förändringar vidtagits, ombildades firman år 1900 till aktiebolag med C.
H. Ström som direktör.

Af aktierna innehafves hälften af C. H. Ström och de öfriga af firmans äldre biträden, hvilka sålunda äro delaktiga i vinsten, — ett förhållande som naturligtvis ej kan undgå att bidraga till ökadt intresse vid affärens
skötsel.

Af de åtta tillskärarne äro tre sysselsatta hufvudsakligen med tillverkningen af de färdiga kläderna och de andra med beställningar, hvarvid en arbetsstyrka af omkr. 250 personer står till deras förfogande.

Ett ganska betydligt antal af våra större landsortsstäder besökes äfven några gånger årligen af bolagets ombud för upptagande af order å kläder och synes det därvid — att döma efter den välvilja, som kommit firman till del — som om A.B. C. H. Ström & Co. genom att äfven utsträcka sin verksamhet till landsorten kommit att fylla ett länge kändt behof.

Få affärer torde på en jämförelsevis så kort tid och från en ringa början hafva: uppdrifvits till en efter vårt lands förhållanden så betydlig omfattning. Den är nu som förut antydts, den största i sin bransch med en årlig omsättning af c:a 700.000 kr. (mot 50 å 60.000 under de första åren) och, livad som ej är minst anmärkningsvärdt är, att detta resultat ernåtts, utan att något som helst braskande annonseringssystem behöft anlitas.

Axel Ramm

Advertisements