Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Series: Trävarubolag «

Bark & Warburg

Del 1 av 8 i serien Trävarubolag
Endast för medlemmar

AB Strömman & Larsson

Del 2 av 8 i serien Trävarubolag

1871 grundade F.O. Strömman och O.F. Larsson en snickerifabrik nära järnvågen i Masthugget. 1873 ombildades företaget till ett aktiebolag, AB Strömman & Larsson. F.O. Strömman lämnade företaget i samband med detta och istället inträdde Arthur Seaton som delägare. Senare blev också Larsson, Seaton & Co AB delägare i snickeriföretaget. Ganska snart hade företaget 200 anställda.

Strömman & Larssons fabrik i Masthugget på 1870-talet

Strömman & Larssons fabrik i Masthugget på 1870-talet

I slutet av 1880-talet flyttade fabriken till nya lokaler invid Keillers varv (Göteborgs Mekaniska Verkstads AB) på Hisingen efter att staden köpt marken i Masthugget för att anlägga hamn. Tillverkningen utökades kraftigt och antalet anställda steg till 300. 192hade företaget 315 anställda. Strax före första världskriget hade antalet anställda ökat till 400. När Larsson dog 1916 blev AB Strömman & Larsson snart en del av den stora koncernen Wargöns AB som också omfattade Hellefors Bruk, Wargöns bruk, Laxå bruk och trävarufirman N. Parelius i Göteborg.  På 1920-talet var antalet anställda cirka 300.

Efter en brand flyttade fabriken år 1925 från Lundbyvass till Tingstad en bit längre upp längs älven till en anläggning som tidigare ägts av Trävaru AB Dalarne. Samma år omorganiserades Wargöns AB och trävarufabriken togs över av Nya AB Strömman & Larsson. Det sistnämnda bolaget köptes 1930 av Bark & Warburg. Därefter flyttades tillverkningen vid Bark & Warburgs fabrik i Majviken till Strömman & Larssons fabrik i Tingstad. På 1940-talet hade vardera företaget 100 anställda men 1960 var antalet anställda nere i 135.

På  industriområdet i Tngstad hade företaget en intern järnväg med 770 mm spårvidd och omfattade år 1919 när den ägdes av Trävaru AB Dalarne en banlängd om 3,2 km.

Källa: Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Trävaru AB Dalarne

Del 3 av 8 i serien Trävarubolag

Trävaru AB Dalarne bildades 1892 av A. Braathen (1852-1905) i Karlstad, G.P. Braathen i Sundsvall och  A.B. Cöster i Uddevalla. Grosshandlare Emil Fischer från Göteborg kom senare med i styrelsen som då också bestod av A. Cöster och A. Braathen.

Bolaget skapades som en följd av öppnandet av Mora-Vänerns Järnväg år 1891. Järnvägen hade väl sannolikt delvis samma intressenter men också intressenterna bakom sågverksindustrin Säfveåns AB hade intresse i järnvägen. Ångsågar anlades i Vansbro och Mora.

För utskeppning och omlastning av det sågade virket anlade företaget en utlastningsplats vid Dalanäs på Hisingen i Göteborg (låg troligen vid Färjestaden/Färjenäs).  A. Braathen flyttade år 1893 till Göteborg.

Företaget inköpte stora skogar, totalt 135 000 tunnland,  kring Ludvika och Grangärde samt i norska Trysil. Vid sekelskiftet köptes också Ludvika ångsåg och Eldforsens träsliperi i Västerdalälven en bit söder om Vansbro. Träsliperiet hade anlagts år 1894 av AB Mölnbacka-Trysil men på grund av ekonomiska problem i företaget såldes en del tillgångar av vid sekelskiftet däribland Eldforsens träsliperi. 1901 övertogs Mölnbacka-Trysil av riskkapitalisten och spekulanten William Olsson.

1898 övertog bolaget en ångsåg och ett hyvleri av Tingstads Trävaru AB i Göteborg i samband med att detta bolag blev intressent i Trävaru AB Dalarne. Anläggningen i Dalanäs lades ner. Antalet anställda på anläggningen var vid köpet 150 personer vilket snart ökade till ungefär 200. Därefter höll sig antalet anställda kring 190 vid Göteborgsanläggningen medan antalet anställda vid fabrikerna i Dalarna var sammanlagt 500.

Tingstad, avlastning av virke från MVJ-pråmar.

Tingstad, avlastning av virke från MVJ-pråmar. Bild: Erling Braathen /Tekniska Museet. Public Domain

1905 dog G.A. Braathen varvid kontrollen över företaget hamnade  i göteborgska händer. Styrelsen utgjordes från detta år av Emil Fischer och Ad. Magnus med A. Edwin Ohlsson som styrelseordförande från 1906 till 1926. Disponenter vid bolagets anläggningar i Göteborg var A. Edwin Ohlsson, huvudägare i Tingstads Trävaru AB, och E.G. Eriksson. 1926 efterträddes Ohlsson av Wilhelm Henriques som ordförande.

År 1920 bestod styrelsen av A.Edwin Ohlsson (ordf.), G. Dickson, E.G. Eriksson (disponent), Wilhelm Henriques och Axel H. Ågren. Antalet anställd var totalt 900 varav 220 i Vansbro, 160 i Mora, 260 i Runn och Källviken, 90 i Eldforsen och 160 i Göteborg.

På 1920-talet fick företaget ekonomiska problem på grund av för stora lager. 1925 lades sågen i Tingstad ned. När Mora-Vänerns Järnväg höjde fraktsatserna efter att Statens Järnvägar tagit över järnvägen så såldes bolaget till Korsnäs AB år 1929.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige  1863-1962, 1963

Säfveåns AB som trävaruföretag

Del 4 av 8 i serien Trävarubolag

H.R Astrup (1831-1898) och Niels Georg Sörensen (1833-1917) grundade en trävarufirma i Barcelona 1855, Astrup & Sörensen, som där blev den största importören av trävaror. Niels Georg Sörensen flyttade 1861 till Stockholm för att sköta företagets filial i den svenska huvudstaden. Astrup flyttade 1864 själv till Stockholm och de båda kompanjonerna lade ner verksamheten i Spanien mot slutet av 1860-talet.

1868-1869 anlade de stället Skutskärs sågverk vid Dalälvens mynning.De utnyttjade platsens läge genom att flotta timret på Dalälven till Marmafjärden och sedan via en flottningsränna till Skutskär. Även en hamn byggdes i anslutning till sågen. 1872 lämnade Niles Georg Sörensen firman och 1885 sålde H.R. Astrup Skutskärs sågverk till Stora Kopparbergs Bergslags AB och flyttade till Norge.

Niels Georg Sörensen inköpet efter att han lämnat firman Astrup & Sörensen stora skogsegendomar i bl.a. Småland och Östergötland. Dessutom köpte han Sävenäs egendom vid Säveån utanför Göteborg. Där grundade han företaget Säfveåns AB och anlade år 1874 en stor ångsåg med hyvleri. Delägare i bolaget var bland annat hans både bröder Abraham Sörensen och Johan Sörensen samt Niels R. Parelius.

Företaget inköpte snart även Karlstads ångsåg där den huvudsakliga sågningen kom att lokaliseras. Vid Sävenäs i Göteborg inrättades en exportterminal och fabriker för vidareförädling av de sågade produkterna från Karlstad. Säfveåns AB och Sörensen inträdde också som delägare och intressenter i Mora-Vänerns Järnväg. Redan vid starten hade Säfveåns AB omkring 100 anställda i Göteborg och därefter ökade antalet anställda kraftigt med tiden. Vid mitten av 1880-talet hade företaget över 200 anställda, år 1890 360 anställda, år 1900 över 600 anställda och kring 1910 nästan 800 anställda.

1920 utgjorde styrelsen av G.L. De Geer (ordförande), J.A. Hansson, E.J. Nathorst-Böös, E.F. Sörensen (VD) och O.T. Sörensen.  De två sistnämnda var söner till Niels G. Sörensen medan Gerard Louis De Geer var gift med en dotter. Antalet anställda var totalt 1 100.

På 1920-talet kraschade Säfveåns AB ekonomiskt. Skandinaviska Kredit AB övertog ägandet,  tillgångar såldes av och på 1940-talet lades verksamheten i Göteborg ner och marken i Sävenäs sålde av efter hand. Bolaget var därefter vilande tills 1959 då det återupplivades som ett investmentbolag som fick överta Skandinaviska Bankens (tidigare Skandinaviska Kredit) aktier i Bolidens AB.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Tingstads Trävaru AB

Del 5 av 8 i serien Trävarubolag

Tingstads Trävaru AB grundades 1897 av A. Edwin Ohlsson (1866-1956). Bolaget anlade en ångsåg och ett hyvleri vid Tingstad i Göteborg. 1903 köpte företaget Åryds bruksegendom i södra Småland för att säkra tillgången till råvaror.  Samma år brann anläggningen vid Tingstad ner. Den återuppbyggdes dock omedelbart.

1905 sålde företaget brädgården ångsågen och hyvleriet i Tingstad till Trävaru AB Dalarne och istället blev bolaget en stor delägare i Trävaru AB Dalarne. I jakten på råvaror inköpte Tingstads-bolaget 1905 också majoriteten i AB Rämen-Liljendahl av den Kjellbergska familjen. 1912 övergick detta bolag i Billeruds ägo.

Tingstads Trävaru AB bytte år 1919 namn till Åryd Bruk AB. År 1939 blev AB Åry Manufakturverk moderbolag istället för det äldre Åryd bruk AB. Åryd Bruk såldes till Skogssällskapet 1956.

AB Niels R Parelius

Del 6 av 8 i serien Trävarubolag

Niels Parelius var till en början aktiv i Säfveåns AB tillsammans med Niels G. Sörensen. 1905 lämnade han dock detta bolag  och grundade en egen sågverks och hyvleriverksamhet, AB Niels R Parelius på Hisingen. Företaget var främst inriktat på tillverkning av lådämnen för export och hade omkring 150 anställda. Sågverksföretaget köptes 1916 av Wargöns AB.

Färjenäs Snickerifabrik

Del 7 av 8 i serien Trävarubolag

AB Färjenäs Snickerifabrik grundades 1893 av Claus Barchmann och hans söner Carl Gustaf Barchmann och Robert William Barchman. Vid sekelskiftet 1900 hade fabriken omkring 200 anställda. fabriken var specialiserad på lådämnen. 1910 fick företaget brittiska ägare.

Färjestaden i början av 1900-talet

Färjestaden i början av 1900-talet

 

1917 ändrades företagets namn till Färjenäs AB samtidigt som ägandet övergick till svenska intressenter med Paul Burchardt som ledande person. År 1920 bestod styrelsen av P. Burchardt (ordf), B.J. Collliander och K.E.Z Larsson.  Antalet anställda var då 220 personer. Från 1920-talets slut minskade produktionen och på 1940-talet lades fabriken ner.

Andersson & Lindberg

Del 8 av 8 i serien Trävarubolag
Endast för medlemmar