Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Series: Sveriges handel och industri 2 «

Ramm om Vestkustens Petroleum

Del 1 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar

Ramm om Ekman & Co

Del 2 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar

Ramm om Olof Wijk & Co

Del 3 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar

Ramm om J.A. Kjellberg & Söner

Del 4 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar

Kommanditbolaget C. Fr. Waern & Co

Del 5 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar

Ramm om Andersson & Lindberg

Del 6 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar

Firma D.T. Ahrenberg

Del 7 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Denna firma, som för närvarande är en bland våra största kolonialvarufirmor,
bildades år 1870 af D. T. Ahrenberg, son till den från äldre tider bekante A. T. Ahrenberg,  hvilken innehade en af de mest betydande speceriaffärerna å Torggatan i ”norra staden”.

Efter inhämtad praktik i utlandet, särskildt Tyskland och England, startade D. T. Ahrenberg sin affär, i hvilken såsom delägare sedermera upptogs hr Josef
Wennerholm, hvilken dock afgick 1887.

Såsom prokurist tjänstgjorde åren 1888—96 hr O. W. Stenberg, hvarefter han upptogs som delägare i firman. I denna egenskap kvarstannade han till sin död i början af år 1899, då hr Alb. Amelin efterträdde honom; denne afled redan följande år.

Sedan början af år 1900 är företagets ledare hr Carl M. Claesson, som då blef bolagsman efter att hafva tjänstgjort i affären sedan 1888. Firmans grundläggare vistas nämligen sedan många år i främmande land och har under de senare åren endast en kortare tid varit hemma i fosterlandet, där han för öfrigt väckt mycken uppmärksamhet genom de intressanta och om mod och oförvägenhet vittnande skildringar från de jakter i de Klippiga bergen, som han under många år bedrifvit; han lefver därute ett fullständigt nomadlif, ungefär så som de gamle pälsjägarne eller trappers, hvarom vi i vår barndom läste så många underfulla berättelser…..

Affären, som uteslutande är riktad på försäljning en gros, har ända sedan sin tillkomst sysselsatt sig med import af alla slags kolonialvaror, — som bekant ett mycket vidlyftigt begrepp, hvarunder innefattas en mängd artiklar, såsom sydfrukter, konserver, kryddor, gryn, käx, té, målarefärger, kemikalier, oljor och åtskilliga andra varor. — Det fordras naturligtvis en uppöfvad sak- och fackkännedom för att kunna bedöma så många varusorter, som affärens rikhaltiga priskurant inrymmer.

En särskild specialafdelning för té-import en gros, från hvilken vi äfven lämna en bild, har sedan ett tiotal år tillbaka af firman anordnats, och har denna lyckats göra sig så bemärkt, att den under både 1902 och 1903 fått till kgl. flottan leverera årsbehofvet af denna vara. — De tésorter som hufvudsakligast importeras äro ccylon, indiskt och kinesiskt té (Congoté), bland hvilka firman särskildt framhåller sina indiska och ceylontéer, enär dessa utmärka sig för den kraftigaste téinhalten.

Firman hade ursprungligen sina lager- och expeditionslokaler i hörnhuset Östra Hamngatan och Spannmålsgatan, med adressnummer 10 vid den förra gatan. Dess vidgade affärer nödgade den att inköpa en större fastighet, Kronhusgatan n:r 19, dit den inflyttade i slutet af juli 1902, sedan byggnaderna för ändamålet blifvit helt och hållet nyinredda.

Härofvan gjordes en antydan om den mängd olika varuslag, som en större
kolonial-varuaffär måste omfatta. Vid inredningen af en dylik affärsbyggnad måste hänsyn tagas icke blott härtill, utan äfven till den mängd expeditioner en sådan affär har att syssla med. I detta afseende hafva de mest moderna principer tillämpats vid inredningen af firmans fastighet för att på så sätt motsvara alla anspråk på en rationell behandling af varorna, på deras magasinering oeh bekväma expedition.

På nedre botten, i omsorgsfullt ventilerade magasin, rymmas stora nederlagsrum och expeditionslokaler, där rymliga fack äro uppsatta rundt om väggarna för att kunna mottaga de olika slagen af artiklar. Andra våningen utgöres dels af magasinslokaler, nederlag och frimagasin, dels af tépackningsrum och kontorslokaler.

Byggnaderna äro uppförda i en fyrkant, som omgifver en ljus och rymlig gård, å hvilken all in- och uppackning göres direkt från och till magasinslokalerna och nederlagen; kommunikationer med magasinen i öfra våningen sker medelst rörliga lastbryggor och elektriska hissar.

Samtliga lokaler äro för öfrigt målade i behagliga, ljusa, kompakta färger och öfverallt har en synnerlig omsorg nedlagts på anordnande af den bästa möjliga ventilering och luftning. I sin helhet utmärka sig anordningarne såsom både synnerligen bekväma och framför allt praktiska och vittna i sin mån om den noggrannhet, hvarmed nutiden söker motsvara alla anspråk på stegrad omsorg om varornas skötsel, inpackning och förvaring.

Affären sysselsätter ett trettiotal fast engagerade personer, af hvilka tre förra året belönades med kgl. patriotiska sällskapets medalj för öfver tjugoårig trogen tjänst hos firman.

Axel Ramm

Ramm om Clarholm & Bergman

Del 8 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar

Göteborgs Vin-Importbolag

Del 9 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Med början af år 1892 trädde Göteborgs Vinimportbolag i verksamhet, med syfte att bedrifva partiförsäljning af viner, bränvin och spirituösa. Stiftare och
grundläggare var hr Bror Hertz, som fortfarande är dess chef och ägare, ehuru i firman snart torde komma att ingå äfven hr Eric Hertz, som för närvarande är prokurist. Affären, som till en början var förlagd till Köpmansgatan 4 & 6, af såg ursprungligen endast vissa delar af branschen, men har sedermera, icke minst genom ledarens affärsblick, tagit allt vidsträcktare omfång, så att den nu omfattar alla tänkbara delar af en-gros-rörelse i viner och spirituosa.

Den så betydligt utvidgade rörelsen nödgade bolagets ägare att i slutet af år 1899 inköpa fastigheterna n:ris 10 & 12 i hörnet af Postgatan och Nedre Kvarnbergsgatan. Här hade en gång legat den berömda ”teatern vid Sillgatan”, där åtskilliga af den tidens mest ansedda teatertrupper uppträdt. Sedan år 1845 hade den emellertid icke användts för teaterändamål, utan inredts dels till boningslägenheter, dels till verkstadslokaler.

Firman köpte nu dessa fastigheter i syfte att ombygga dem och därstädes inreda tidsenliga och rymliga vin- och lagerkällare samt öfriga erforderliga magasiner och lokaler.

De gamla byggnaderna nedrefvos i grund och ett grundläggningsarbete måste först påbörjas, som visade sig vara förenadt med afsevärda svårigheter till följd af jordmånens lösa beskaffenhet. Arbetet fortskred dock utan uppehåll och i mars 1901 var allt färdigt för inflyttning i den byggnad, af hvilken vi här lämna en bild.

Mångåriga erfarenheter jämte iakttagelser från utländska lagerhus hade blifvit tillämpade i afseende på lokalernas moderna och praktiska inredning och firman tror sig med trygghet kunna påstå, att den för närvarande innehar en af de för en vinfirma mest lämpliga lagerlokaler i Sverige. Kontorslokalerna äro förlagda i våningen en trappa upp åt Nedre Kvarnbergsgatan.

Källarne inunder hela gårdsytan vetta åt såväl denna som Postgatan. Hela gårdssidan, 4 våningar utom vindsvåningen, upptages af lagermagasin, mellan hvilka ända nedifrån källarvåningen förbindelse åvägabragts genom elektrisk drifkraft.

Vid [inträdet i varulokalerna kommer man först till den utåt Postgatan liggande expeditionslokalen, hvarest lagerkontoret, med plats för lagerchefen och lagerbokhållarne, äfven är förlagdt. I öfre delen af samma afdelning finnas väldiga upplagringsfat och diverse anstalter för proftagning m. m. Härifrån går sedan en trappa upp till punschbryggeriet med dess filtreringsapparater, hvilka äro förlagda i andra våningen och där elektrisk drifkraft kommit till användning i de af Christ i Berlin tillverkade moderna apparaterna; den
elektriska drifkraften åstadkommer, i jämförelse med den annars allmänt använda handkraften, att punschen vid bryggningen blir bättre och kraftigare arbetad, hvarigenom kvalitén afsevärdt höjes.

I källarvåningen finnes dels afdelningen för sköljning af buteljer, hvilket sker i det närmaste automatiskt, och dels den stora saft- och lagringsafdelningen samt upplaget af svenska bärviner. Under själfva gårdsplanen har tullnederlaget förlagts.

Såsom man kan finna af afbildningarne, äro alla afdelningarne, inclusive tullnederlaget, försedda med värmeledning, hvarigenom det blifvit möjligt att noga reglera temperaturen och hålla den inom de gränser, som äro behöfliga för varornas mognad och konservering. Mellan alla de olika våningarne finnas för öfrigt allehanda rörledningar och ingenting har sålunda sparats för att göra anordningen af det hela så modern och praktisk som möjligt.

Axel Ramm

Janson, Johnson & Co

Del 10 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Sedan ostindiska kompaniets dagar har Göteborg varit hufvudsätet för den svenska kolonialvaru- och specerigrosshandeln och det har sålunda gamla traditioner att upprätthålla inom detta fack.

Men hvilken betydande förändring har icke smaken genomgått under den tidrymd, som förflutit, sedan ostindiska kompaniet stod i sitt flor! Då var socker och kaffe en sällsynthet, som man endast någon gång unnade sig, då var man van endast vid några starka kryddor, hvilka voro otroligt dyra, och någonting sådant som konserver hade man ingen aning om.

Med den stigande kulturen har människan fått större behof: hon vill icke blott hafva omväxling i näringen, utan vill äfven gifva den en omväxlande smak. I och med hvad man kallat smakens demokratisering har en mängd varor kommit till användning, som man förut icke kände ens till namnet. Och den stigande efterfrågan har lämnat godt utrymme åt företagsamheten inom denna gren af handels verksamheten.

De äldsta nu bestående firmorna i vår stad inom denna branch äro icke mycket öfver femtio år gamla. Till de yngre firmor, hvilkas verksamhet krönts med framgång, hör firman Janson, Johnson & Co., som bildades år 1891 af de nuvarande innehafvarne, hrr Gustaf Janson och Oscar Johnson.

Kompanjonerna hade gjort sina lärospån hos en af de äldre och mest anseddafirmorna i Göteborg och därunder varit i tillfälle att inhämta en rik erfarenhet och sakkunskap.

På grund af släktskapsförhållanden öfvertogo de i midten af 1880-talet det Forsterska bryggeriet vid Andra Långgatan 8, hvilkct de emellertid år 1890 afvttrade till sedermera Valhalls Bryggeriaktiebolag.

Köpmansgatan 42

De båda vännerna beslöto att fortfarande kampera tillsammans och bildade därför, som sagdt, år 1891 ett bolag, som under tre år hade sin verksamhet i huset Köpmansgatan 38, hvarifrån den sedan förflyttades till Köpmansgatan 42, där firman har rymliga kontors- och lagerlokaler till sitt förfogande. Emellertid äro magasinslokalerna härstädes icke tillräckliga, utan firman har hyrt dylika på tvänne andra ställen; på alla tre ställena har den äfven tullnederlag.

Firman bedrifver sin engrosaffär inom ett område från och med
Dalarne och Närke i norr till och med Småland och Halland i söder, men använder däremot inga platsagenter inom Göteborg. Dess verksamhet omfattar alla slags specerier, kryddor, konserver, gryn, sirup, sydfrukter, hvarförutom firman, såsom för närvarande är brukligt inom denna branch i vår stad, äfven afyttrar alla slags färger och färgutensilier samt dessutom också för lager af olika oljor. Dess varuförteckning omfattar cirka 150 olika artiklar, hvaribland de fleste i flere olika kvalitéer, packningar och märken.

Axel Ramm