Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Heyman

Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings Aktiebolag

Del 7 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Den 11 November 1872 utgick från hrr kaptenlöjtnant J.E. Gadelius samt grosshandlarne Aug. Fröding och Joseph Heyman en inbjudan till aktieteckning uti ett sjöförsäkringsbolag med benämning Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings Aktiebolag hvars kapital skulle vara ”En million riksdaler, däraf Fyra Hundra Tusen riksdaler utgöra kontant inbetald grundfond och Sex Hundra Tusen riksdaler utgöra en af godkända förbindelser bildad säkerhetsfond, samt fördelas på 4,000 aktier, hvardera å 250 riksdaler, däraf kontant inbetalas till grundfonden 100 riksdaler och för säkerhetsfonden aflemnas godkända förbindelser å 150 riksdaler, allt riksmvnt”.

Samma dag, den 11 November 1872, bildades bolaget, i det hela aktieantalet tecknades, och ”genom teckningen bemyndigades inbjudarne att såsom interimsstyrelse upprätta förslag till bolagsordning”.

Förutom inbjudarne, voro stiftarne af bolaget följande personer: hrr Aug. Abramson, Edv. Heyman J:or, James J. Dickson, Ekman & Co., A. Fröding & Co., Leopold och Gabriel Abramson, Sven Renström & Co., Oscar Ekman, Th. Mannheimer, Emil Ekman, Henning Frisell, G. H. Hegardt & Co., J. A. Kjellberg & Söner, Jac. Rubenson, E. J. Heyman och J. W. Wilson.

Stiftarne af bolaget öfverenskommo om att åt allmänheten till teckning afstå, utan premium, hvar och en i förhållande till sitt aktieantal, ”ett antal aktier ej öfverstigande 1.500 st., dock att ingen må teckna sig för mer än 40 aktier”. Få dagar därefter voro dessa 1.500 aktier tecknade af 64 firmor och privatpersoner. Under årens lopp har dock flertalet aktier öfvergått i andra händer, i de flesta fall på grund af dödsfall. Så äro f. n. af de 20 stiftarne 15 hädangångna.

Sedan bolagsordningen af Kongl. Maj:t fastställts den 13 December 1872 och konstituerande bolagsstämma hållits den 2 Januari 1873, började bolaget, som då hyrt kontorslokal uti ”Billqvistska gården” (hrr Johanson & Carlanders hus) Norra Hamngatan 14, genast sin verksamhet.

Vid den konstituerande bolagsstämman valdes till styrelse hr Gadelius såsom verkställande direktör samt hrr Aug.Fröding och Ed. Heyman J :or såsom meddirektörer.  På grund af sitt ansträngande arbete såsom Bureau Veritas’ inspektör frånträdde kaptenlöjtnant Gadelius i Maj 1874 sin befattning såsom bolagets verkställande direktör. Till hans efterträdare valdes vid extra bolagsstämma den 11 Maj samma år sjökaptenen Sven Engelbert Rinman, hvilken allt sedan dess, såsom bolagets verkställande direktör, haft sig den egentliga affärsledningen ombetrodd. Såsom en egendomlighet må nämnas, att den första försäkring, som bolaget öfvertog, var en varurisk från Göteborg till London med ångaren Kung Ring, å hvilken just hr Rinman då var kapten.

Såsom belysande för bolagets verksamhet må följande summariska siffror ur årsberättelserna för de gångna 30 åren angifvas:

Bruttoförsäkringssumma under hela perioden…………….. Kr. 1.760.718.626
Nettoförsäkringssumma ,, „ ,, ,, 943.371-637
Bruttopremiebelopp „ „ „ „ 23.530.752
Nettopremiebelopp „ ,, ,, ,, 9.644.312

I November 1890 skapades ”Sveriges Allmännas” dotterbolag ”Återförsäkrings  Aktiebolaget Triton”med hvilket det står i intimaste förhållande.

I Norge bedrifver bolaget en icke obetydlig affär genom sin år 1873 upprättade generalagentur i Christiania, som hela tiden innehafts af den kända skeppsmäkleri- och rederifirman herrar Fearnley & Eger.

I Köpenhamn representeras bolaget sedan år 1879 af herr Jörgen Hoppe. Med undantag af dessa båda agenturer bedrifver bolaget numera ingen direkt verksamhet i utlandet.

Bolagets styrelse utgöres för närvarande af följande personer: hr S. E. Rinman, verkställande direktör,  Aug. Fröding och J. E. Gadelius
med konsul Gust. Krafft och grosshandlare Henrik E. Ahrenberg som
suppleanter.

Axel Ramm

Advertisements

Salomon Heyman

Salomon ”Sally” Heyman (1831—85) var son till Heyman Jacob Heyman (1801—69) samt bror till bl.a. Elias Heyman, Aron Heyman och Gabriel Heyman.

Han var 1857—82 delägare i kortvarufirman F. W. Hasselblad & Co och en tid huvuddelägare i Reijmyre glasbruk i Skedevi i Östergötland. Hans söner Mauritz Gustaf Heyman (1857—1901) och Fredrik Heyman (1864—1915) var delägare i F. W. Hasselblad & Co 1883—1901 resp 1901—15, och sonen Ivar Jacob Heyman (1859—1913) var 1881— 88 den ene av ägarna av Rejjmyre glasbruk.

Aron Heyman

Endast för medlemmar

Carl Erik Heyman

Carl Erik Heyman och Oswald Westerberg

Carl Erik Heyman och Oswald Westerberg

Carl Erik Heyman (1875—1937) var son till Alfred Heyman och Alice Moss. Han var gift med Mascha Tauson (1888-??).

Blev 1905 delägare i familjefirman H. J. Heyman & Co som han och fadern ägde tillsammans tills fadern dog 1918. Därefter var Carl Erik Heyman ensam ägare samt efter dess ombildning till AB var VD där 1930—34.

H.J. Heyman & Co

Företag som grundades av Heyman Jacob Heyman (1801—69) år 1826 och gjorde affärer med tyger och kortvaror, som såldes dels i butik i Göteborg, dels genom gårdfarihandlare på landsbygden. Efter hand fick firmans grosshandelsrörelse med import av vävnader och garn en allt större omfattning.

1871 inträdde Alfred Heyman i familjefirman som delägare tillsammans med sin bror Charles Heyman. Från 1897 till 1904 var Alfred Heyman ensam innehavare av firman efter att hans bror avlidit. 1905 blev Alfred Heymans son Carl Erik Heyman delägare i firman vilken också tog upp stora lån från Sixten Heyman, affärsman i London och huvudägare i firman Sixten & Cassey.

Företaget tog också verksam del i den göteborgska industrialiseringen i slutet på 1800-talet.  Alfred Heyman som då ledde familjeföretaget tog 1889 initiativ till bildandet av Göteborgs Trådgardinsfabriks AB i Almedal med svenska och engelska intressenter. I början av 1900-talet hade detta företag 200 anställda. Malmö yllemattfabrik, som inköpts av företaget, flyttades 1895 till Örgryte och fick då namnet AB Svenska Möbeltygs- och mattfabriken. År 1910 bildades även Konfektions AB Lesslie inriktat mot damkonfektion.

H. J. Heyman & Co leddes efter Alfred Heymans död av sonen Carl Erik Heyman (1875—1937), som efter dess ombildning till AB var VD där 1930— 34.

Firman H. J. Heyman & Co, som var i verksamhet fram till 1953, hade efter 1908 kontor och lager i en stor fastighet vid Brunnsparken – hörnet av Norra och Östra Hamngatorna.

Sixten Heyman

Endast för medlemmar

Gladys Heyman

Endast för medlemmar

Harald Heyman

Harald Ernst Heyman, född 26 november 1873 i Göteborg, död 1947 på Tahiti, var en svensk journalist, författare, översättare och kritiker. Han använde pseudonymen Georg Brune. Han var son till grosshandlaren Alfred Heyman och Alice Moss samt bror till skulptören Gladys Heyman.

Efter studentexamen 1893 inledde han akademiska studier och blev filosofie kandidat 1898 och filosofie doktor 1903 då han disputerade på avhandlingen Studies on the Havelok-tale vid Uppsala universitet. Han verkade som korrespondent från Paris till svenska tidningar. Harald Heyman, som också var översättare och kritiker, bosatte sig senare i Puerto Rico. Hans mest kända översättning torde vara James Boswells Samuel Johnsons liv som utkom i fyra band 1926-1930.

Texten i huvudsak från Wikipedia.

Alfred Heyman

Alfred Jacob Heyman, född 15 juli 1845 i Göteborg, död 25 maj 1918, var en svensk köpman och direktör. Han var son till Edvard Jacob Heyman (1811–1882) och äldre bror till Charles Heyman (1851-1897). 20 december 1872 gifte sig Alfred Heyman med Alice Moss (1853–1916). De fick sju barn tillsammans; Harald Heyman (1873–1947), Carl Erik Heyman (1875–1937), Walter Heyman (f.1876), Edvard Heyman (1877-1910), Kurt Heyman (1880-1951), Sixten Heyman (1884-1927) och Gladys Heyman (1892-1946), gift med Gösta Nystroem (1891-1946).

Heyman hade studerat på Göthildaskolan i Göteborg innan han fortsatte sina handelsstudier utomlands. 1871 inträdde Alfred Heyman som delägare i familjeföretaget, handelsfirman H.J. Heyman & Co i Göteborg.

I över 55 år var Alfred Heyman verksam i firman och innehavare av densamma som delägare eller ensamägare i 47 år, 1871-1918. Från 1897 till 1904 var Alfred Heyman ensam innehavare av firman efter att hans bror Charles Heyman avlidit, endast 45 år gammal. Under åren då bröderna drev firman var Alfred Heyman ansvarig för inköpen och Charles Heyman för försäljningen. Alfred Heyman var från 1905 till sin död innehavare av firman tillsammans med sin son, Carl Erik Heyman.

Alfred Heyman tog 1889 initiativ till bildandet av Gbgs trådgardinsfabriksab i Almedal med svenska och engelska intressenter. Malmö yllemattfabrik, som inköpts av honom, flyttades 1895 till Örgryte och fick då namnet AB Svenska Möbeltygs- och mattfabriken. 1910 grundade Alfred Heyman Konfektions AB Lesslie. Firman H. J. Heyman & Co innehades efter hans död av sonen Carl Erik Heyman (1875—1937), som efter dess ombildning till AB var VD där 1930— 34.

Edvard Salomon Heyman

Edvard Salomon Heyman, född 15 oktober 1827 i Göteborg, död 29 mars 1881 i Göteborg, var en svensk grosshandlare och politiker. Han var son till Salomon Jacob Heyman (1793-1847) och Fredrique Heyman.

Heyman studerade vid Göteborgs handelsinstitut på 1840-talet och anställdes vid firman S.J. Heyman som grundats av hans far. 1856 erhöll han burskap i Göteborg och blev därefter delägare i firman; burskap gav innehavaren politiska rättigheter. Han var även styrelseledamot för Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings AB.

Åren 1869-76 var han ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige och innehade undre dessa år ett flertal kommunala uppdrag.