Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Gibson

Rederi AB Örnen

Rederi AB Örnen, i Göteborg, var Sveriges största rederi under dess verksamhetsår 1873-1893. Grundare av bolaget var sjökapten J. F. Strömberg, (huvudredare), grossh. C. O. Kjellberg, grossh. A. L. Pinéus, kommendörkapten Emil Ekman och sjökapten O. P. Övergaard. Total fanns det 53 aktieägare.

Vid grundandet var aktiekapitalet 1 miljon kronor men det utökades bl.a. genom övertagande av fartyg från nya delägare. Aktiekapitalet utökades till 1,5 milj. rdr år 1874 och till 1 816 000 kr år 1878.

Örnen var Sveriges sista stora segelfartsrederi med sjutton skepp, när det var som störst. Varvet Kusten inköptes strax efter starten; för reparationer och fartygsbyggen åt rederiet och även reparationer åt andra i fartygsbranschen. Sjökapten Johan Ferdinand Strömberg (1825-1894) var delägare och verkställande direktör i Rederi AB Örnen. Lån för att starta verksamheten bistod Skandinaviska Kredit AB och stadsmäklare

Strax efter starten köpte rederiet Varvet Kusten AB som bildats 1865. Ägare av Varvet Kusten AB vid denna tid var C.O. Kjellberg (20%), Alexander Barclay (19%), Emil Ekman (5%), J.F. Strömberg (5%), Gustaf Melin, E Brusewitz, Jonas Kjellberg, Charles O. Bäck, D. Carnegie & Co, Wilhelm Röhss, William Gibson & Söner och C. E. Olsson. Alla dessa blev när Varvet Kusten köptes upp istället delägare i Rederi AB Örnen där J.A. Kjellberg & Söner, Alex. Barclay & Co, A.L. Pinéus, G.H. Hegardt & CoWilliam Gibson & Söner, August Leffler samt flera av delägarna i Varvet Kusten AB redan var delägare. När Rederi AB Örnen bildades övertogs delägarnas andelar i olika fartyg.

Samtidigt som Varvet Kusten köptes övertogs även egendomarna Bellevue och Gibraltar som båda låg runt varvet.

Bolaget omfattade det största tonnaget, 11 224 nettoton, åren 1878-79, då företaget redade 17 segelfartyg. 1883 hade Örnen 16 fartyg med ett sammanlagt tonnage på 10 939 ton vilket innebar att det tonnagemässigt var Sveriges största rederi.

Förutom under några få år var Rederi AB Örnen aldrig någon bra affär och redan 1883 började fartygen säljas.1893 fanns fem fartyg kvar och de köptes då av G.D. Kennedy och John E. Olsson med G. Kennedy som huvudägare med 75% i fartygen och John E. Olsson som huvudredare trots hans minoritetsintresse i bolaget.

Örnenrederiets olönsamhet och avveckling ledde till konkurs för stadmäklare J.M. Möller som ordnat lån till företaget. Handelsfirman G.H. Hegardt & Co drogs också med i det ekonomiska fallet och gick i konkurs.

Segelfartyg som tillhörde Rederi AB Örnen

Albatross, -1893, sålt till John E. Olsson
Condoren, -1893, 1 160 registerton, sålt till John E. Olsson
Gamen, – 1893, sålt till John E. Olsson
Gladan, -1893, sålt till John E. Olsson
Gripen,  1874- 1893, 1 172 bruttoregisterton, 54,6 meter långt, byggt i Medford 1870 som J.F. Foster. Sålt till John E. Olsson är 1893.
Lärkan, byggd på Kustens varv
Skatan
Storken, 1880-, byggd på Kustens varv
Tärnan, byggd på Kustens varv
William och Anna, 1873-, övertogs från William Gibson & Söner
Örnen (I) 1873-1876, tidigare Josiah L. Hale. Påseglades och förliste i Engelska kanalen 1876. Kapten var Hugo Eiserman.
Örnen (II), 1877-, 1 500 ton, byggd på Kustens varv. Kapten var Hugo Eiserman.

Källor: CRA Fredberg, Det gamla Göteborg, 1919-22, John Murray, G.D. Kennedy, 2016, Hallén, Olsson, Rosengren och Sandberg, Majornas historia, 2007

 

Advertisements

Skandinaviska kreditaktiebolaget

Del 2 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Så synnerligen många praktiska resultat hade icke 1860-talets skandinavism med dess hänförelse för ett gemensamt uppträdande af nordens folk. hade den dock och det ett, hvaröfver den skulle kunna vara stolt. Redan i ofvan anförda titel ligger en antydan om den basis, hvarpå man ursprungligen tänkt anordna detta bankinstitut.

Till 1863 års nationalekonomiska möte i Göteborg, det första och mest skandinaviska, som hållits, hade infunnit sig ett ovanligt stort antal danskar, bland hvilka äfven befann sig den redan då mycket bekante Tietgen. Stora idéer tänktes af honom, men hvad som brast i Norden var framför allt kapital för dessas genomförande; och bakom allt Tietgens görande och låtande låg alltid tanken på Danmarks storhet, på dess utveckling i finansiellt och ekonomiskt afseende. För att vinna detta mål borde de öfriga skandinaviska rikena blifva tributära till Danmark.

Fullständigt privat förhandlades om planen med de inbjudne svenskarne herrar Willerding, Oscar Dickson, Oscar Ekman, O. Wijk och C. F. Wærn, hvilken sistnämde lär hafva påtänkts till bankchef. Tietgens plan var att bilda en stor skandinavisk kreditanstalt med hufvudkontor i Köpenhamn och filialer ej blott i Göteborg, Stockholm och Kristiania, utan äfven i Amsterdam, Paris och London. Grundkapitalet uppgifves hafva föreslagits till 25 eller 15 millioner kronor; ändamålet skulle vara att — i väg med den tyska nuvarande s. k. Hypothekenbanken — uteslutande négociera lån såväl till staten som kommuner, bolag eller enskilda.

Mot planen uppträdde synnerligast A. O. Wallenberg, som på inga villkor kunde vara med om att förlägga affärens hufvudkontor till Köpenhamn, utan ville ha det till Göteborg, som låge på samma afstånd — 12 timmars väg som man då räknade — från nordens tre hufvudstäder. Bolaget borde för öfrigt komma under svensk lag. Slutligen enades man om dessa åsikter, borgmästare Björck skref bolagsreglerna och konstituerande sammanträde hölls den 24 oktober 1863, hvarvid till ledamöter i interimstyrelsen utsågos herrar C. F. Waern, O. Dickson, Oscar Ekman, Olof Wijk och J. W. Wilson i Göteborg, A. O. Wallenberg och generalmajor D. G. Bildt i Stockholm, baron J. E. Stjernblad i Marsvinsholm, konsulerna T. J. Heftye och N. A. Andresen i Kristiania, etatsråd P. Broberg, agent O. B. Suhr och bankdirektör C. F. Tietgen i Köpenhamn, hrr S. Sarphati, M. H. Insinger och C. van Hemort i Amsterdam, Mr. Samuel Laing i London och M. Bischoffsheim i Paris.
Bolagsordningen stadfästes den 6 november.

Snart drog sig emellertid Danmark tillbaka på grund af krigsoroligheterna och äfven England hade ekonomiska svårigheter i sammanhang med nordamerikanska frihetskriget. Den skandinaviska internationella banken visade sig vara en utopi, men intresset för ett nytt svenskt bankinstitut var så mycket större, tack vare i främsta rummet konsul Oscar Ekmans intresse.

Efter långa underhandlingar stiftades den 21 mars 1864 ett svenskt bolag, hvars första styrelseledamöter blefvo general Bildt, hrr C. F. Wærn, J. W. Wilson, konsul H. Davidson, O. Wijk, P. Hammarberg, Tietgen — den ende kvarstående utlänningen — och Wallenberg samt baron Stjernblad och konsul Ekman. Grundfonden skulle vara minst 5 millioner kronor, — hvaraf 20 % kontant inbetaltes, — högst 15 millioner.

Bolagsordningen innehöll, att bankens syfte skulle vara: att medvärka till anskaffande af medel, som upptagas i form af statslån eller för kommuner och korporationer; att taga del i sådana lån och köpa samt sälja andelar däri; att köpa och sälja aktier och obligationer utgifna af lagligen konstituerade föreningar för upptagande af lån mot säkerhet i fast egendom eller för utförande af större industriella företag; att genom pänningeförsträckningar befordra företag af sistnämnde eller därmed likartad beskaffenhet, ehvad de utföras af bolag eller enskilda personer; att mottaga pänningar till förvar eller förräntande; och slutligen att köpa och sälja växlar.

Syftet var sålunda att kombinera en Hvpothekenbankrörelse (i ordets tyska mening) med en emissionsbank samt, i sista hand, att eventuellt sysselsätta sig med vissa delar af vanlig bankvärksamhet. Medel till den rörelse banken tänkte bedrifva kunde anskaffas genom utställande af räntebärande obligationer, —något som äfven till en början skedde, ehuru det högsta utelöpande beloppet af dessa aldrig uppgick öfver 1 1/2 mill. kronor ¡ sedan 1867 ha dylika aldrig kommit till användning.

Banken började sin verksamhet den 1 april 1864 med ett aktiekapital af 5.147.500 kronor, hvarå inbetalts 1.029.500 kr. Verkställande direktör blef Theod. Mannheimer, ”mannen med den medfödda finansiella begåfningen, med den praktiska blicken, med den omutliga redbarheten, med den solida, från all spekulation bannlysta läggningen”, — såsom en författare karaktäriserat honom.

Under bankens första tid verkade den nästan uteslutande i form af en bankirrörelse, såsom den ju ock ursprungligen afsetts. Den förmedlade statslån till såväl Sverige som Norge; obligationslån till kommuner, järnvägsbolag och privatföretag upplades och crédit-mobilierrörelsen vardt sålunda ej främmande för bolaget. Men rätt snart började dess ledning alltmer gå ut på egentlig bankverksamhet, hvartill bolaget vid det den 7 augusti 1865 öppnade kontoret i Stockholm knöt verksamheten som växlingsombud för de flesta af Sveriges enskilda banker. Skulle det typiska i bankens skötsel än ytterligare preciseras, kunde man säga, att den varit och är en affärsbank, som i främsta rummet haft blicken riktad på handelns och industriens kraf; dess diskonteringsverksamhet har alltid ledts i en riktning, som varit gagnande för dessas sunda utveckling.

År 1896 anordnade friherre K. Langenskiöld, den dåvarande verkställande direktören vid kontoret i Stockholm, en clearingrörelse därstädes, hvilken visade sig vara af synnerligen stort gagn och numera, som bekant, förlagts till riksbanken i Stockholm.

Bolagets hufvudkontor är fortfarande i Göteborg; kontoret i Stockholm tillkom,såsom ofvan nämnts, år 1865 och har sedan år 1900 ett afdelningskontor vid Hamngatan. Den 6 november 1868 öppnades ett afdelningskontor i Norrköping.

Aktierna voro ursprungligen å 355 kronor, men deras lydelse bestämdes genom kgl. resolutionen den 6 juni 1867 till 142 kronor (= 200 francs, 8 St, eller 94 holl. floriner). Oaktadt de sålunda tydligen affattats med hänsyn till utländskt mynt, torde knappast någon enda f. n. vara placerad annorstädes än i Sverige.

År 1865 ökades aktiekapitalet till 7.495.115 kr., hvaraf 2.998.046 inbetaldt. År 1867 ändrades, som nyss antyddes, aktievalören till 142 kr. och aktiekapitalet ökades till fullt inbetalte 5.000.104 kronor. Sedan dess har kapitalet höjts:

år 1873 till 7.500.156 kronor
1891 10.000.208
1902 12.500.260

Genom bolagsstämmobeslut den 16 oktober 1902 ökades reservfonden, — hvilken dels uppsamlats af vinster och dels uppstått genom premie å nya aktier — till ej mindre ån 10 mill. kronor ochman kan sålunda gifva den författare rätt, som säger, att ”Skandinaviska Kreditaktiebolaget för närvarande icke blott är Sveriges största, utan äfven dess starkaste bankaktiebolag”.

Bolagets rörelse framgår af nedanstående ur revisionsberättelserna hämtade öfversikt:

Såsom verkställande direktörer, utom Theod. Mannheimer, hafva tjänstgjort: i Stockholm hrr Henrik Davidson, W:m Meyerson, baron C. Skogman och baron Langenskiöld; samt i Norrköping John Philipson och John Svartling.

Bolagets verksamhet i Göteborg ledes nu af hrr A. Andréen, — som sedan 1866 tjänstgjort i banken — och H. Mannheimer; i Stockholm af hrr Jonas C:son Kjellberg och Ivar Palm samt i Norrköping af hr Ad. Lind och en direktion af ytterligare tre ledamöter.

Bankens styrelse består f. n. af herrar: Ivar Waern, ordförande, Ad. Peyron, vice ordf., grefve A. A. G. von Rosen, C. Setterwall, O. Melin, A. Andréen, W:m Gibson, George Barclay, A. E. Seaton, Jonas C:son Kjellberg, baron A. L. E. Åkerhjelm, H. Mannheimer, Ivar Palm, Rich. Åkerman och Erik Frisell. Hedersordförande är konsul Oscar Ekman, som alltsedan bolagets tillkomst med oförminskadt intresse följt dess utveckling.

Uti bankens styrelse hafva tidigare förutom ofvan omnämda första uppsättning samt förut angifne verkställande direktörer följande herrar haft säte och stämma: justitierådet L. T. Almqvist, Carl Benedicks, S. Godenius, Henning Frisell, Carl O. Kjellberg, J. J. Ekman, L. Stuart, M. E. Delbanco och H. W. Martin.

För sina tjänstemän har banken afsatt en pensionsfond, som f. n. uppgår till 250.000 kronor.

Axel Ramm

Oscar Gibson

Oscar William Gibson föddes i Göteborg 1855 och död 1933. Son till grosshandlare Charles Gibson och Hilma Lindberg. Gift med  Anna Petersson, född 1857, dotter till prof. Pehr Joh. Petersson och Maria Florman.

Med. kand. Uppsala 79, med lic. Karolinska Institutet. 83, und:kir. vid Serafimerlasarettet 83-84,
sjukhusläkare vid Allmänna Garnisonssjukhuset 84-86, 2:e bataljonsläkare vid Upplands regemente 86-87, vid Svea artilleriregemente 87-96, läkare vid länsfängelset i Sthlm 94-24,bataljonsläkare vi Göta livgarde 96-03, regementsläkare vid Upplands infanteriregemente 03-05, vid Vaxholms grenadjärregemente 05-09, v. posit:art:reg. 09- 18, läk. v. inst. för blinda å Tomteboda 06-28, överläkare i Svenska Livförsäkringsbol. 05- 30.

Även sonen Gunnar Oskar Gibson (1881-1934) var läkare.

William Gibson (VI)

William Gibson, föddes 1909 i Jonsered och dog 1988. Son till kommendörkapten William Gibson. Brorson till skulptören och konsthantverkaren Sidney Gibson. Utbildad i Paris. Han har målat landskap med kvällsmotiv, samt hamnbilder från Västkusten.

Träd i skymning

Träd i skymning

 

Sidney Gibson

Carl Sidney Gibson föddes 1877 i Jonsered och dog 1959 i Göteborg. Skulptör, konsthantverkare. Son till William Gibson (IV) och Ingeborg Kjellberg.

Var elev vid Konsthögskolan 1896-99 och utbildade sig vidare i London, Paris och Florens. Förutom ett större antal statyetter och byster har Sydney Gibson bland annat utfört Moder och barn i Stockholms stadshus och statyerna Minerva och Mercurius i Svenska Lloyds hus i Stockholm. Hans skulpturer är präglade av fast form och mjukt glidande rörelse. Han har som konsthantverkare bland annat komponerat belysningsarmatur för Stockholms stadshus.

Vidare har han gjort offentliga verks som Nymf, Yngling och Arabesk, porträttbyster, reliefer för Skandinaviska Kreditaktiebolagets hus i Stockholm, gravmonument, samt dekorationsarbeten i m/s Stockholm. Också känd som möbeldesigner och har bl.a. gjort möbler till Stockholms stadshus samt klismosstolarna i Prinsens Galleri. I början av sin yrkesbana ritade Gibson silver. En vas i silver av honom betingade ett pris långt utöver upprop på en auktion hos Bukowski.

Gipsstayett av Sidney Gibson

Gipsstayett av Sidney Gibson

William Gibson (V)

William Gibson föddes 1873 och dog 1954. Son till William Gibson (IV) och Ingeborg Kjellberg. Tituleras oftast kommendörkapten William Gibson. Hans bror var skulptören och konsthantverkaren Carl Sidney Gibson. Gift med Aina Isabell Koch och de fick dottern Marianne Gibson (g. Blomberg) och sonen William Gibson som blev målare.

När William Gibson (III) avled 1865, blev bröderna James Gibson och David Gibson disponenter. Under deras tid ombildades företaget 1873 till aktiebolag med firmanamn Jonsered Fabrikers AB. Den ledande ställningen tillföll här efter någon tid William Gibson (IV), vilken i sin tur vid sin död 1917 efterföljdes av kusinen John James (Jimmy) Gibson och av sonen William Gibson som andre direktör.

1923 bestod styrelsen i Jonsered Fabrikers AB av kommendörkapten William Gibson, ordf., bankdirektör George Dickson, revisor John Gibson,  överdirektör Björn Prytz och disponent Ivar Wendt, verkst. dir.

Den siste av släkten Gibson som bebodde Jonsereds herrgård. Han flyttade in 1927 och bodde där till sin död 1954.

Harry Gibson

David Harry Gibson föddes 1876 i Jonsered och dog 1948 i Venezuela. Son till David Gibson och Ida Charlotta Heckscher. Gift med Ana Dreisbach. De fick fyra barn, Harry Gibson, Jorge Gibson, Juan Gibson och Margarita Gibson.

Utbildade sig till ingenjör på Chalmers, prospekterade efter malm i bl.a Colombia och Venezuela 1916. Blev kvar i de sistnämnda landet som representant för General Electric. Projekterade och deltog i byggandet av ett antal kraftverk.

Startade därefter en egen firma, Harry Gibson e Hijos, som importerade papper, pappersmassa, skogsprodukter med mera från Sverige. Han var också svensk generalkonsul.

Hans son Harry Gibson Jr blev pilot och arbetade bland annat för bolaget Avensa. Han är dock mest känd för att ha flugit kartläggningsflygningar över Amazonas, upptäckt grottor och världens största slukhål:

The epoch of modern expeditions by means of airplane and helicopter support was preceded, in the early sixties, by a number of aerial reconnaissance flights made by such famous jungle pilots as Harry Gibson. Among other important observations, Gibson discovered the caves of Cerro Autana on 8 March 1950 and the spectacular sinkholes on top of Cerro Sarisarinama in Estado Bolivar on 25 November 1961.

Totalt finns det fyra stora slukhål som Harry Gibson Jr upptäckte på Sarisariñama-platån. Det största är Sima Humboldt som har en diameter på 352 meter vid öppningen och 502 meter vid botten. Sima Martel är det näst största. Harry Gibson Jr var också en av grundarna av miljöorganisationen Avepalmas tillsammans med Jesús Hoyos, Javier Sobrevila, Francisco Monaldi och Sven Nehlin.

Ett barnbarn till Harry Gibson Jr, Marelisa Gibson, blev Miss Venezuela år 2009.

David Gibson

David Gibsons gravvård på Östra kyrkogården

David Gibsons gravvård på Östra kyrkogården

David Gibson föddes 1834 och dog 1878. Son till William Gibson och Anna Wijk.

Far till den i Venezuela verksamme kraftverksbyggaren generalkonsul David Harry Gibson (1876—1948).

Var disponent för Jonsereds Fabriker från 1868 fram till sin död. Han övertog 1868 också Jonsereds herrgård. Han lät riva huvudbyggnaden och uppförde den byggnad som finns där idag. Byggnaden ritades av göteborgsarkitekten Johan August Westerberg.

Hilma Gibson

Endast för medlemmar

Jimmy Gibson

Endast för medlemmar