Kronobränneriet

1772 förbjöd Gustaf III bränning av sprit. Johan Liljencrantz föreslog en kort tid därefter att spritbränning skulle bli kronoegendom. Förslaget modifierades senare av Georg Gustaf Wrangel och 1775 ändrades förslaget av kungen så att staten själv skulle bygga upp brännerierna istället för att företagare skulle bygga upp dem.

I september 1775 fattade kungen beslut om en Direktion över kronobrännerierna med riksrådet Nils Bielke som ordförande samt friherren Hans Henric Boije som var president i statskontoret, generalmajoren Georg Gustaf Wrangel och statssekreteraren Johan Liljencrantz som övriga styrelseledamöter. Senar utvidgades styrelsen med presidenten greve Cronstedt, friherren Ramel med uppgift att ha uppsyn över de skånska brännerierna samt regeringsrådet Carl Ludwig von Stårk.

26 brännerier skulle byggas upp i landet, ett i varje län förutom i Stockholm där det skulle byggas två. Ett detaljerat reglemente om hur brännerierna skulle styras utarbetades. Men från 1777 ändrades förhållandena. Istället för att staten skulle driva brännerierna så började staten arrendera ut dem.

Ritning från 1775

Kronobränneriet i Göteborg uppfördes på Stampen år 1775 enligt ritningar av Carl Wilhelm Carlberg. Bränneriet låg i det område som senare skulle bli kvarteret Brännkyrka. Arrendatorer av kronobränneriet i Göteborg mellan 1777 och 1783 var P. Coopman, Peter Bagge, Volrath von Öltken med flera. Bränneriet byggdes troligen ut både 1776 och 1777.

1775
1777

Från 1793 arrenderades bränneriet av Niklas Björnberg som genom spannmålshandel och affärerna vid bränneriet blev en mycket rik man, faktiskt den rikaste i Göteborg i början av 1800-talet. Björnberg drev bränneriet till det lades ner 1824:

År 1788 inledde han förbindelser med kronan, och från år 1793 arrenderade han stadens och länets kronobrännerier i Göteborg, en affär, som väsentligen bidrog till att grundlägga hans förmögenhet. Den hänsynslöshet, han enligt mångas förmenande ådagalade i sin affärsverksamhet, ådrog honom emellertid en fiendskap, vilken särskilt framträdde vid det ryktbara s. k. Björnbergska upploppet år 1799. De höga spannmåls- och brännvinsprisen, en följd av missväxt och inflation i förening, framkallade vid tiden omkring sekelskiftet flerstädes oroligheter, och i Göteborg fann det allmänna missnöjet ett naturligt utlopp i förbittringen mot B. Man trodde, att det var han, som genom stora spannmålsinköp vållat de höga sädesprisen, och det sades allmänt, att han vid försäljningen av brännvinet »präjat på priset, skinnat på målet och med otidigheter bemött allmänheten».

I vad mån B. genom sina åtgöranden skärpt allmänna olägenheter, vilka givetvis ej kunna läggas en enskild man till last, torde vara svårt att avgöra. Vad brännvinspriset beträffar, är det utrett, att han, då regeringen på grund av spannmålsbristen inskränkte brännvinsbränningen, i stället importerade utländskt brännvin och försålde detta dyrare än den egna tillverkningen.

Den 17 nov., då mycket folk var i rörelse för att åse ståten vid firandet av kronprinsens födelse, drogo sig massorna till B: s hus vid Norra Hamngatan, fönsterrutorna sönderslogos, och den uppretade pöbeln trängde in i bostaden utan att dock lyckas finna den eftersökta »Björnen», som satt sig i säkerhet. Följande dag fortsattes oroligheterna, under vilka myndigheterna visade en anmärkningsvärd flathet.

Redan tidigare hade magistraten och stadens handlande ingått till K. M:t med begäran om inställande av brännvinsbränningen, och B. lovade nu att rätta sig efter den allmänna önskan i denna punjkt. Stora folkmassor tågade då till kronobränneriet för att se efter, att löftet verkligen infriats. Någon mera omfattande skadegörelse ägde dock ej rum. Målet mot våldsverkarna handlades sedermera vid en särskild slottsrätt.

Det har påståtts, att B. efter upploppet skulle ha upphört med brännvinshanteringen, men så är ej förhållandet. Ännu på 1820-talet innehade han bränneriet men hade då ständiga svårigheter att i tid erlägga arrendeavgiften till magasinsdirektionen.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.