Göteborgs Bostadsföretag

Del 4 av 9 i serien Allmännyttan

1936 bildades Göteborgs Bostadsföretag Stiftelse. Enligt de antagna stadgarna hade stiftelsen till ändamål att uppföra och förvalta bostadsfastigheter för barnrika familjer med små inkomster i överensstämmelse med bestämmelserna i kungl. kungörelsen den 4 september 1935 om lån och bidrag av statsmedel till främjande av bostadsförsörjningen för mindre bemedlade, barnrika familjer. Med barnrik avsågs en familj med minst tre barn under sexton år. Dessa hus är de hus som kallas barnrikehus eller solgårdar.

Redan 1935 startades Stiftelsen Solgårdar i Göteborg. 1936 uppförde Stiftelsen Solgårdar i Göteborg landshövdingehus på Birgittagatan. Åren 1938-49 byggdes Sandarna med HSB:s Riksförbunds ritkontor i Göteborg, Nils Einar Eriksson och Nernst Hanson som arkitekter. I östra delen av Kålltorp uppfördes tre barnrikehus för Stiftelsen Solgårdarna i Göteborg. De ritades av C. Björkegren vid HSB:s ritkontor. Stiftelsen Solgårdar i Göteborg tycks ha gått upp i Göteborgs Bostadsföretag stiftelse några år efter grundandet om det inte bara är olika namn på samma stiftelse.

I slutet av 1930-talet byggdes ett antal solgårdshus i Gamlestaden av Göteborgs Bostadsföretag.

Företagets förvaltning av det äldre fastighetsbeståndet reglerades även efter 1948 av reglerna från 1935 men på 1960-talet upphörde detta.. Den statliga hyresrabatt som utgick till hyresgäster i dessa hus benämndes familjebidrag. Detta bidrag utgick med 10% av hyran för varje barn under 16 år, maximerat till 70% för familj med minst åtta minderåriga. Kommunen har stött denna verksamhet genom att utan kostnad ställa tomter till förfogande samt genom att lämna fördelaktiga topplån. Statliga bostadsanskaffningslån enligt 1935 års förordning har lämnats till ifrågavarande hus.

När ränteläget på den öppna kapitalmarknaden varit fördelaktigt ordnades istället bundna lån hos banker eller försäkringsbolag, varvid kommunen bidrog till en fördelaktig ränta genom att gå i borgen för lånen. Statliga tilläggslån utan ränta och amortering lämnades också till dessa fastigheter för att förhindra att de ökade byggnadskostnader skulle pressa upp hyrorna. Även kommunala tilläggslån utgick till husen.

1 juli 1948 avskaffades bidragen till barnrikehusen av staten. Istället infördes nya regler om familjebostadsbidrag och bränslebidrag samt den 30 juni 1948 om tertiärlån och tilläggslån genom kungörelsen den 30 juni—1948.

För att motsvara de krav de nya reglerna ändrades företagets stadgar.Företagets verksamhet enligt de nya stadgarnad begränsades då inte längre till att uppföra och förvalta bostäder åt familjer med små inkomster och minst tre barn under 16 år. Även ensamstående personer och små familjer samt större inkomsttagare kunde därefter beredas bostad hos Göteborgs Bostadsföretag. Enligt de nya bestämmelserna kunde bostadsrabatt utgå även till familjer med två barn. Familjebostadsbidraget utgick med 130 kr per år för varje barn under 16 år. Därtill kom ett bränslebidrag med 125 kr för en tvårumslägenhet och 175 kr för en större lägenhet. Även den form av bidrag, som benämnes trekronorsbidrag (tre kronor för varje kvm av lägenheten) kunde utgå till hyresgäster i företagets nyare hus.

Styrelsen bestod av sju ledamöter, varav kommunen utsåg fyra och hyresgästernas centralförsamling i Göteborg tre. Från start var Stefan Oljelund ordförande i styrelsen vilket han förblev till 1964. Förutom Oljelund ingick Iwar Leandersson (från 1940), Sven Ericson (från 1936), Vilhelm Johansson (från 1937) Viktor Svensson (från 1943), Karin Cardell (från 1951) och Holger Olsson (från 1951) i styrelsen år 1951.

Företagets fastighetsbestånd omfattade 1951 sammanlagt 2 590 lägenheter, varav 2 095 var avsedda för mindre bemedlade barnrika familjer. Dessa fanns bland annat i Sandarna, Majorna, Johanneberg, Burås, Kallebäck, Munkebäck, Vidkärr, Torpa, Gamlestaden, Rambergsstaden och Slätta Damm.  Under uppförande var då ytterligare 357 lägenheter. Dessutom förvaltade stiftelsen 14 daghem och nio lekskolor, för vilka kommunala och statliga driftsbidrag erhölls. 1962 hade stiftelsen över 8 000 lägenheter och 1968 14 461 lägenheter.

1968 ombildades stiftelsen till ett aktiebolag Göteborgs Bostadsföretag AB.

Göteborgs Bostadsföretag projekterade och byggde Bondegärdet och Hjällboskolan i Hjällbo åren 1968-69 med Tuvert som arkitekt. 1968 byggdes också Eriksbo med John Snis som arkitekt. År 1968 projekterades och planerades även Lövgärdets centrum tillsammans med White Arkitekter men det uppfördes 1969 av AB Göteborgshem. 1969 upplöstes företaget och fastigheterna övertogs av det nya bolaget AB Göteborgshem (numera Bostads AB Poseidon).

Andra källor: Torsten Frendberg, Vi bygger i Göteborg, 1968

Serienavigation<< GöteborgshemGöteborgs Stads Bostads AB >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.