Göteborgs Intecknings Garanti AB (1929)

Kort efter det alt i huvudstaden grundats Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag, togs i Göteborg av Fil. Doktor A. W. Ekman därstädes initiativet till en kreditanstalt för byggnadsverksamhet och fastighetsbelåning. Uppslaget rönte livlig anslutning och år 1869 erhölls Kungl. Maj:ts stadfästelse å »Stadgar» för Göteborgs Intecknings Garanti Aktiebolag, vars grundfond bestämdes till minst 500,000 rdr rmt.

År 1870 trädde bolaget i verksamhet under ledning av en av fem personer bestående styrelse, i vilken såsom ordförande fungerade överstelöjtnanten A. L. Reuterskiöld och såsom verkställande direktör bolagets stiftare doktor A. W. Ekman.

De närmaste åren företedde en lovande utveckling av det nya företaget, men år 1875 inträdde allvarliga svårigheter, som det blev en ny styrelse med herr J. O. Jacobson som verkställande direktör förbehållet att lyckligt avveckla.

Inom några år efter prövningarna på 1870-talet hade bolaget återvunnit en god ställning och har därefter med tillfredsställelse kunnat registrera en oavbrutet lyckosam och jämförelsevis betydande utveckling inom ramen för sin verksamhet.

Ett nytt skede inleddes år 1912, då Aktiebolaget Göteborgs Bank förvärvade en betydande post aktier i bolaget. Samma år avgick efter 37 års tjänst verkst. direktören J. O. Jacobson och fick till efterträdare direktören Th. Åkermark. Är 1916 avlöstes denne av bankdirektören P. Blomquist, som år 1919 kallades till verkst. direktör i Göteborg i Aktiebolaget Göteborgs Bank men fortfarande tillhör bolagets styrelse.

Bolagets nuvarande ledare sedan år 1919 är bankdirektör Conr. Bergh. Född i Göteborg år 1869 har denne efter avlagd kansliexamen och studieuppehåll i utlandet varit anställd i dåvarande Skånska Handelsbanken och Sydsvenska Kredit Aktiebolaget, vid vars avdelningskontor han beklätt posten som verkst. direktör dels i Hälsingborg till år 1908, dels. i Göteborg till år 1919.

Styrelsens medlemmar äro bankdirektören George Dickson, ordf., bruksägaren Dav.
Nylander, arkitekten Sven Steen, direktören P. B. Paulsson och bankdir. P. Blomquist.

Aktiekapitalet, ursprungligen 510,000 rdr, har sedan år 1916 utgjort kr. 2,040,000: — och till samma belopp uppgår bolagets reservfond.

Bolagets omslutningssiffror utvisa för år 1878 kr. 4 milj., 1888 kr. 9,8 milj., 1898 kr. 22,2 milj., 1908 kr. 41,5 milj., 1918 kr. 49,2 milj. och 1928 kr. 62 milj.

Bolagets kontorsbyggnad, V. Hamngatan 10.

Från Näringslivets utveckling i Sverige under åren 1859-1929

Serienavigation<< Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (1929)Gust. Holm & Co >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.