Praktiska Hushållsskolan

Praktiska hushållsskolan grundades på initiativ av S.A. Hedlund, redaktör och utgivare av Göteborgs Handels- och SjöfartsTidning. Han och Erik Gustaf Lindström, som var en av de drivande krafterna i Göteborgs kommunala liv, kallade till ett möte år 1865 för att diskutera inrättandet av en skola för äldre flickor med uppgift att ge dem övning i inom ett hushåll förekommande sysslor och även i vården och skötseln av små barn. Utbredd kunskap om husliga sysslor sågs också som ett led i kampen för bättre sociala villkor för Göteborgs fattiga befolkning. Som internatskola skulle också Praktiska hushållsskolan ge flickorna fostran, karaktär och stil.

Praktiska hushållsskolans första lokaler låg i en inköpt fastigheten på Rosenlundsgatan 1. I anslutning till skolan blev efter en donation en förskola (då kallad barnkrubba) inrättad år 1869, men denna år lades ner redan 1873. Senare anskaffades tomtmark i  kvarteret Husaren i Haga, hörnet Haga Kyrkogata/Lilla Bergsgatan, där en nybyggnad uppfördes år 1875.

Praktiska Hushållsskolan
Praktiska Hushållsskolan i hörnet Haga Kyrkogata/Lilla Bergsgatan.

Barnkrubbeverksamheten återupptogs i den nya byggnaden. De för barnkrubban upplåtna rummen i skolbyggnaden behövdes emellertid så småningom för hushållsskolans egna behov av undervisningslokaler, varför en separat byggnad senare kom att uppföras för daghemmet.

Flera om- och tillbyggnader gjordes under årens lopp på byggnaderna. Bevarade ritningar och handlingar visar förslag och antagna anbud.

Praktiska hushållsskolans verksamhet ska ha fortsatt  t.o.m. läsåret 1971-72, varefter skolan upphörde, på grund av förändringar inom det svenska skolväsendet. Skolbyggnaderna användes därefter av Medborgarskolan och andra verksamheter intill de revs åren 1992–93 för att ge plats åt Handelshögskolans utbyggnad.

Istället för skolan finns idag en stiftelse som bär namnet Stiftelsen Praktiska Hushållsskolans donationsfonder och som till syfte har:

Stiftelsen har till ändamål att bland ungdomar, företrädesvis från Göteborgs kommun, sprida kunskaper om goda kostvanor och vården av ett hem. Disponibel avkastning får användas för detta ändamål på följande sätt:1. Bidrag till föreningar eller organisationer för anordnande av kurser, utställningar, föredrag, studieresor och liknande 2. Bidrag till enskild person för studier i enlighet med stiftelsens ändamål.

2016 hade stiftelsen tillgångar på 21,5 miljoner kronor, Göteborgs stad är huvudman, men förmögenheten förvaltas av SEB Stiftelsetjänst (SEB Institutioner & Stiftelser)

 

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.