Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Nobis, Nya Varvet

Byggnaden ”Nobis” var ursprungligen tyghus åt sjöartilleriet och uppfördes 1711 vid strandkanten cirka 150 meter norr om nuvarande placering. Efter förflyttning till nuvarande plats 1818 inreddes byggnaden till värdshus och benämndes inledningsvis ”Norra Kasernen”, vilket 1870 ändrades till ”Nobis”.

Första våningen inrymde matsal för officerare och civil personal samt fem bostadsrum för värdshushållaren, som även disponerade två rum på övervåningen. I övrigt användes denna våning till ”officers och civilcorpens samling vid solenna och högtidliga tillfällen”.

Då fångvårdsstyrelsen 1870 övertog Nya Varvet upphörde värdshusrörelsen. Lokalerna användes då bland annat som bostäder åt två fångvårdskonstaplar. Från 1907 och fram till andra världskrigets början användes lokalerna huvudsakligen för tillfällig inkvartering av officerare. Mellan åren 1917 och 1926 disponerade Älvsborgs fästnings officerskassa den övre våningen som festsal. De flesta byggnaderna på Nya Varvet byggnadsminnesförklarades 1935.

Det gjordes en genomgripande ombyggnad 1955–56 varefter byggnaden helt nyttjades som mäss. Paradtrappan har sannolikt tillkommit i samband med denna ombyggnad. Byggnaden har senare använts som klubblokal för sjöofficerssällskapet i Göteborg och inrymmer idag kontorsverksamhet.

Byggnaden såldes år 2005 och övergick i privat ägo.

Nobis

Nobis. Bild: Dcander. Licens: CC BY-SA 3.0

Text från Wikipedia.

Advertisements

One Response to Nobis, Nya Varvet

  1. […] Nobis, f d värdshus, officersmäss m m, 1711, flyttat 1816 […]

Kommentera