En guide till Göteborgs stadsdelar – Bergsjön

Huvuddelen av det område som idag utgör stadsdelen Bergsjön var ursprungligen utmarker till Utby, ett område som bytt socken med jämna mellanrum, i slutet av 1800-talet var det Partille socken. Vissa områden tillhörde dock  Lärjeholms herrgård som köptes av Göteborgs stad med underlydande gårdar och mark år 1895. 1928 inkorporerades Utby samt vissa delar av nuvarande Kortedala och nästan hela nuvarande Bergsjön med Göteborg. Huvuddelen av Lärjeholms egendom inklusive nuvarande Kortedala och resten av nuvarande Bergsjön införlivades med staden 2 år senare. Dessa områden låg i Angereds landskommun.

Bergsjön och Kortedala 1920
Bergsjön och Kortedala 1920.

I de sydvästra delarna av nuvarande Bergsjön växte det i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fram en villabebyggelse utanför stadsgränsen i dåvarande Partille socken i svackan som finns där vägen (Gärdsåsgatan) från Utby idag går upp till Bergsjön. Detta område kallades från början Gärdsås och består idag av villor från 1800-talets slut början fram till 1970-talet. I öster har det kompletterats med radhus och villor som byggdes i samband med att Bergsjön byggdes. Hela området brukar idag ofta kallas Stora Björn. Stora Björn kan också anses vara en del av Gärdsås, området det gränsar till i norr som med Gärdsås Torg som centralpunkt. Gärdsås går också under beteckningen Västra Bergsjön.

På toppen av berget mellan Gärdsås Torg och Teleskopgatan ligger några runda hus. Detta område är tillsammans med bebyggelsen kring Teleskopgatan Norra bergsjön och bostadsområdet på höjden kallas ofta för Berget.

Östra Bergsjön består av två avskilda områden centrerade kring Rymdtorget respektive Komettorget. Längst österut, öster om Rymdtorget, finns ett mindre industriområde och längst söderut finns Bergsjösvängens radhusområde.

1962 presenterades en dispositionsplan för hela Bergsjön och 1964–63 upprättades detaljplaner. Den östra delen med cirka 3 700 lägenheter byggdes cirka 1965–67 och den västra delen med cirka 3 100 tillkom i huvudsak 1967–70. I utbyggnaden deltog Göteborgs Stads Bostad AB, AB Göteborgshem, Göteborgs Stads Egnahems AB, och flera privata byggherrar.

Göteborgs Stads Bostad AB uppförde i sin första etapp 555 hyreslägenheter, av 1 250 planerade, i sex lamellhus med gatuadresserna: Merkuriusgatan 1-73 och Tellusgatan 6-62. Husen fick mestadels 3-4 våningar, men i dalsänkorna upp till 8 våningar.  Arkitekter var Stig Hansson och Walter Kiessling. I etapp två vid Rymdtorget 1-5 ingick 200 lägenheter i 5 punkthus, och i etapp tre vid Rymdtorget 10-81 ingick 492 lägenheter i 12 lamellhus. Arkitekt för etapp två som inkludera själva Rymdtorget var Sven Brolid, och för etapp tre Lennart Kvarnström. Bostadshotellet vid Saturnusgatan 1-8, ritades av Nils Einar Eriksson Arkitektkontor och innehöll 424 möblerade smålägenheter samt 3 familjelägenheter för fastighetspersonal.

Stjärnhusen på Teleskopgatan med 8 våningar uppfördes ursprungligen av AB Göteborgshem (idag Bostads AB Poseidon) och ritades av arkitekt Lars Ågren.

Större delen av bebyggelsen placerades innanför en ringled (Bergsjövägen/Ljusårsvägen) och här uppfördes flerbostadshus av varierande slag. Tvärs igenom området drogs en spårvägslinje och i anslutning till de fyra hållplatserna byggdes butiker, skolor m m.

Området är ett av de första SCAFT-planerade (SCAFT=Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet) områdena. Andra liknande områden är Gårdsten och Rannebergen.

Den största centrumanläggningen blev Rymdtorget som omfattade butiker, skola, bibliotek samt en kyrka uppförd 1974 efter ritningar av B. Cederlöf och G. Nilsson.

Gärdsås småhusområde (Stora Björn) som låg utanför ringleden utökades med en grupp radhus vilket redan nämnts.

1984 demonterades några elementbyggda fyravåningshus vid Stjärnbildsgatan och elementen återanvändes vid uppbyggnad av radhus. Även andra delar av bebyggelsen har förändrats t ex husgruppen vid Siriusgatan. I ett av punkthusen vid Teleskopgatan inrättades ”kollektivhuset Stacken” 1980. En ny vårdcentral och kontorshus uppfördes vid Rymdtorget år 2016.

Idag är stadsdelen delad i två primärområden, Västra Bergsjön och Östra Bergsjön. Hela stadsdelen ingår i Bergsjöns församling.

Andra källor: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg, ett program för bevarande, Del 2, 2000

Advertisements

Kommentera