Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

juli 2017

Kvarteret Frimuraren

Kvarteret Frimuraren är ett kvarter i centrala Göteborg i stadsdelen Inom Vallgraven som ligger mellan Korsgatan-Södra Hamngatan-Östra Hamngatan-Drottninggatan. Beboddes under 1600-talet främst av nederländska handelsmän.

På kvällen den 14 april 1721 utbröt en brand i ett hus på Holländaregatan (nuvarande Drottninggatan) och hela kvarteret brann ner. Totalt förstördes 213 byggnader i branden. Det utgick ett påbud från regeringen att de nya husen skulle uppföras i sten eller korsvirke, men trots detta kom de flesta nya husen att uppföras i trä.

Tomterna längs Drottninggatan tillhörde fjärde roten och de längs Södra Hamngatan och Östra Hamngatan tillhörde femte roten. Från 1923 ändrades den administrativa indelningen varvid kvarteret namngavs efter Frimurarlogens verksamhet i kvarteret. Större förändringar skedde år 1978, då Svenska Handelsbankens hus uppfördes i den östra delen och år 2001, då Riksbankshuset byggdes om.

Den 20 december 1802 eldhärjades staden åter och hela kvarteret brann ner. Det Arfvidsonska stenhuset vid Södra Hamngatan 29 skadades, men i övrigt hade kvarterets byggnader bestått av trähus, vilka totalförstördes. Efter branden diskuterades en ny reglering av tomterna, vilken stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg motsatte sig. Bland annat föreslogs att Korsgatan skulle breddas. En tomtkartbok med rotenummer och mått färdigställdes 1809–1810, och den är den ännu gällande, även om beteckningarna ändrades vid den nya kvartersindelningen 1923. Det har även skett sammanslagningar av tomtnummer, i de fall tomterna haft samma ägare.

Efter branden 1802 förändrades stadsbilden och de gamla trähusen ersattes med en lång rad trevåningshus med varierande stil, men ändå anpassade till varandra. Den förändringen omfattade även det intilliggande kvarteret Kommerserådet. Enhetligheten kom genom åren att förändras, bland annat genom uppförandet av Riksbankshuset på 1880-talet och Livförsäkringsbolaget Nordstjernans hus år 1907.

Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 4, tomt 110, Westerman, Braun-Johan, Hägg, Aman, von Ackern, Olbers, Törnsten, Rydin, Heyman
Rote 4, tomt 111, Knipe (Knip), de Block, Meijer, Band, Lake, Gieseke, Bornander, Bagge, Wahrenberg, Liedbom, Walcke, Warburg, Blidberg
Rote 4, tomt 112, Meijer, Damby, Jordan, Örtegren, Coopman
Rote 4, tomt 113, Wernle, Lillia, Braun Johan, Cederflycht, Grill, Tham, Arfvidson, Roos, Sjöberg, Drottninggatan 30
Rote 4, tomt 114, Wernle, Kock, Arfwedsson, Hamilton, Hammarin (Hammarberg), Liedgren, Holmgren, Kullman, Matzen, Dahl, Bagge
Rote 4, tomt 115, Dreijer, Braun, Hacker, Lamberg, Brun, Sandberg, Kjellberg, Blidberg, Zachrisson, Wesslau, Natt & Dag, Handelsbankens tredje hus
Rote 5, tomt 18, Schröder, Bratt, Lamberg, Krusell, Handelsbanken
Rote 5, tomt 19, Schale (Schael), Amija, Hertzen, Coopman, Sjögren, Sandahl, Söderberg, Korn, Wernbom, Grundberg Stade och Co, Allmänna Liv Oden
Rote 5, tomt 20, Stewart (Styfwert), Treutiger, Henriksson, Schröder, Busck, Granberg, Ahlgren, Söderström, Kåhre, Gumperts hörne, Handelsbankens nya hus
Rote 5, tomt 21, Schmidt, von Saveland, Persson, Habicht, Bagge (Uddevalla-Bagge), Sernström, Peter Peterson, Magnus, Josephsson, Handelsbankens andra hus
Rote 5, tomt 22, Wenck, Matzen, Schröder, Schildt, Schutz, Svan, Feundt, Peter Peterson, Frimurarlogen
Rote 5, tomt 23, Lindsay, Påfvenfeldt, Manorgen, Haberman
Rote 5, tomt 24, Wernle (Werle, Werler), Lillie (Lillia), Elers, Mörner, Braun Johan, Cederflycht, Grill, Tham, Arfvidson, Holterman, Fröding, Boye, Josephi, Kling, Södra Hamngatan 29
Rote 5, tomt 25, van Schoting, de König, Engelke, Schiller, af Sandeberg, Andreas (Anders) Andersson, Malm, Prytz, Ständernas Bank (Riksbanken), Riksbankens hus
Rote 5, tomt 26, Knipe, de Block, Hansson, Engelke, Thornton, Liedsten, Staaf, Maule, Andreas (Anders) Andersson, af Dittmer,
Rote 5, tomt 27, Spalding, Schönleben, Hamilton, Cahman, Arfvidsson, Sahlgren, Low & Co, Åkerman, Blidberg & Stridsberg, Blidberg, Åkermanska huset
Rote 5, tomt 28, Braun-Johan, Hägg, Rosenbusch, Krantz,
Rote 5, tomt 29, Aman, von Ackern, Krantz, Törnsten, Rydin, Heyman

Kvarteret Frimuraren

Kvarteren norr om Domkyrkan 1888

Kvarteren Kommerserådet, Frimuraren, Arkaden (norr om Drottninggatan), Holländaren, Domprosten, Bokhållaren och Värnamo (söder om Drottninggatan. År 1888.

Advertisements

Skandinaviska Bankens hus

Huset på Västra Hamngatan 6 (hörnet Västra Hamngatan/Drottninggatan) som uppfördes i två etapper på 1880 och 1900-talen ritades av Axel Kumlien och Hjalmar Kumlien för Skandinaviska Kredit AB som köpte tomten år 1882. Banken flyttade in 1885 men huset var inte färdigbyggt förrän 1905.

Banken som vid denna tid hette Skandinaviska Banken lämnade huset år 1983.

1975 startade Antikhallarna sin verksamhet i huset.  1986 grundförstärktes fastigheten, vilket innebar att företagare temporärt fick flytta till andra lokaler under arbetet. Bl.a. genomfördes pålningar och järnbalkar lades under bärande väggar och under pelare. Grundförstärkningen var nödvändig pga sättningar i marken.

2012 blev en renovering och ombyggnad av Antikhallarna klar som bl.a. innebar att Antikhallarna har fått en ny  egen ingång på hörnet Västra Hamngatan och Drottninggatan samt ett nytt kafé.

Apoteket Kronan

Apoteket Kronan grundades på 1670-talet av apotekaren Johannes von Ackern på Korsgatan i kvarteret Kommerserådet. Han kallade apoteket för Strutsen.

Efter von Ackern innehades apoteket av Johan Paul Rüdinger 1674—1685 och sedan Petrus Neresius 1686—1721

Frantz Martin Luuth som arbetade hos Neresius köpt apoteket av änkan år 1721. Apoteket brann ner i en stor eldsvåda i Göteborg samma år och Luth återuppbyggde apoteket och döpte om det till Kronan.

Därefter var ägarna J. F. von Aken 1764—1809, Hans Jacob Cavallin 1810 —1838 (också ägare av egendomen Jakobsdal), Nils Olof Strandberg 1838—1846, Gustaf Otto Thulin 1846 —1856, Johan Gustaf Cavalli 1856—1874, John Samuel Sigfrid Liljedahl 1874—1893, John Kocken 1893—1901, Fred. Mossberg 1902— 1916 samt H. Strandell från 1916. År 1921 flyttade Kronan till Östra Hamngatan.

Om några av ägarna skriver CRA Fredberg:

Av Kronans innehavare i nyare tid må särskilt nämnas Hans Jacob Cavallin, vilken var en ivrig främjare av odling och uppsamling av medicinalväxter i göteborgstrakten,  J. G. Cavalli, som var en intresserad kommunalman och  stadsfullmäktig, samt Fr. Mossberg, vilken hugfäst sitt namn som donator. Han testamenterade nämligen till Göteborgs stad ej mindre än 200,000 kronor, av vilka ungefär hälvten utgjorde kontanta medel, den andra hälvten äganderätten till domänen Sommarro vid Västra Bodarna nära Alingsås. Den omfattar åkerjord, skogar, park och trädgård, solid huvudbyggnad, ladugårdsbyggnader, mindre villor, växthus o. s. v. Det hela skulle enligt testators bestämmelse bli en fristad för barnkolonier, “barnhem, sjukhem för barn, konvalescenthem eller dylika anstalter för det unga släktets behov och utveckling i såväl lekamligt som andligt hänseende”.

Mossberg, som nedlagt många års oförtrutet arbete på att försköna egendomen, dog 1916. Donationens syfte har ännu ej kunnat förverkligas, ty fondens kontanta medel uppgå icke f. n. till mer än cirka 170,000 kronor. Nu utarrenderas egendomen. Och huvudbyggnaden användes till pensionat.

1907 tog Gustaf Bernström, anställd på apoteket från 1906, över den del av företaget som importerade och handlade med läkemedel och grundade Kronans Droghandel. År 1959 köpte ett konsortium ägt av läkemedelsindustrin Kronans Droghandel. Efter förstatligandet av apoteksväsendet 1971 fortsatte Kronans Droghandel med distribution av läkemedel till statliga Apoteket, senare Apoteket AB. 2002 blev finska Orion Corporation majoritetsägare i Kronans Droghandel och bildade företaget Oriola-KD Corporation, som noterades på Helsingfors fondbörs.

I och med apoteksmonopolets upphävande 2009 ombildades bolaget till KD Pharma i Mölnlycke, som bedriver läkemedelsdistribution, och Kronans Droghandel AB i Stockholm, som bedriver apoteksverksamhet. Kronans Droghandel ägdes till 80% av Oriola-KD Corporation och till 20% av Kooperativa Förbundet (KF) och hade från början 170 apotek. 2010 bytte KD Pharma namn till Oriola AB. Från november 2012 ägs Kronans Droghandel Apotek AB till 100% av Oriola-KD.

År 2013 köpte moderbolaget Oriola-KD konkurrenten Medstop, vilken slogs ihop med Kronans Droghandel och fick namnet Kronans Apotek mot marknaden. Köpet innebar att marknadsandelen blev cirka 21 procent och omfattade 290 apotek. Idag har apotekskedjan cirka 325 apotek.

Apoteket Enhörningen

Det första apoteket i Göteborg startades genom kungligt privilegiebrev 1642 och fick senare namnet Enhörningen. Innehavaren fick även sälja kryddor, kryddat vin och konfekt. Han fick också mark för en örtagård, där han kunde odla medicinalväxter. Den förste apotekaren hette Kilian Treutiger. 1681 tog Treutigers svärson Andris Schwarz över. Hans fru Anna Maria Treutiger överlevde honom och gifte om sig med apotekaren Johan Jacob Ermersch, som övertog apoteket och fastigheten.

Vid den stora eldsvådan 1721 ödelades apoteket. Ermersch hade inte råd att återuppbygga apotekshuset. Han sålde tomterna till svärsonen (mågen) Martin Andreas Bauch, som byggde ett nytt apotek, kallat ömsom Enhörningen, ömsom Lilla Apoteket (till skillnad från Apoteket Kronan som kallades Stora apoteket). Denne lät bygga ett nytt hus. Bauch var vetenskapligt intresserad och skänkte Carl von Linné diverse insamlade kuriositeter vid dennes besök 1746. Den världsberömde kemisten Carl Wilhelm Scheele gjorde sina läroår (1757-65) på Enhörningen. Han ville själv efter utbildning i Stralsund gör praktik hos Bauch, sannolikt då hans bror tidigare arbetat på apoteket i Göteborg.

1765 köpte apotekaren Casper Sasse apoteket. Han var gift med en dotterdotter till Bauch, Anna Elisabeth Meister. Som änka sålde hon apoteket och fastigheten till Carl Magnus Palm.

Porten till Apoteket Enhörningen

Porten till Apoteket Enhörningen från ritningen.

1801 tillträdde apotekaren Carl Magnus Palm apoteket Enhörningen, som förstördes i branden 1802. 1803 godkändes ritningar utförda av C.J. Weinberg för ett nytt stenhus på Södra Stora Hamngatan, senare Södra Hamngatan 13. Ritningen förvaras i Region- och Stadsarkivet Göteborg. Den är försedd med anteckningar om apotekare Palm, gjorda 1892 i Norrköping av Edvard Ringborg, en sonson till Palms halvsyster, som var gift med en handlande i den staden. Troligen har ritningen då överlämnats till stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Ritningsfasaden är reproducerad i Gun Schönbecks bok Göteborg genom ritningar. Byggande från äldre tid till 1900 s 63 (utgiven av Region- och Stadsarkivet 2004), men det finns även en planritning. Apoteket låg i bottenvåningen, till höger om ingången och bakom det fanns provisorns rum. Till vänster fanns kontoret. Enhörningen vilar på en klassiskt utformad portal. Bild 1 är en förstoring av fasadritningen. En trappa upp var paradvåningen med matsal, två förmak och sängkammare mot gatan, kök och pigkammare mot gården. I ett gårdshus fanns laboratorium, bagarstuga, vagnbod och stall.

Södra Hamngatan 13

Huset i mitten är Södra Hamngatan 13, apoteket Enhörningen

Enligt Edvard Ringborgs anteckning var Palm född i Norrköping 1774 och dog 1838 på sin egendom Ekedal vid Lidköping, dit han flyttade sedan han sålt apoteket 1830. Sistnämnda år tog apotekare Arvid Henrik Grén över verksamheten. Alfred Ferd. Holmberg övertog apoteket och fastigheten år 1859.

Faktura från apoteket Enhörningen

Faktura från Apoteket Enhörningen

Den eleganta enhörningen syns på apotekets räkningar till många olika sjukhus och andra vårdinstitutioner i Göteborg, bevarade i arkiven hos Region- och Stadsarkivet. Från 1868 innehades Enhörningen av Oscar Björkbom. Han startade en fabrik för tillverkning av maltextrakt, en stärkande medicin som varit många barns skräck.

Björkbom ställde ut sitt maltextrakt på världsutställningen i Paris 1878. Fakturan 1895 omtalar att maltextraktet blev prisbelönat både i Paris, London och Antwerpen samt i Malmö.

1895 hade apoteket ny innehavare C G H Thedenius, som fortsatte att göra reklam för företrädarens maltextraktfabrik. Enhörningen låg kvar på Södra Hamngatan 13 till 1915, då det flyttades till hörnet av Västra Hamngatan och Kungsgatan. Thedenius var ägare fram till 1921. Apoteket finns inte kvar numera, och Södra Hamngatan 13 revs i slutet av 1970-talet.

Källor: Olga Dahl, Gbg tomtägare 1837-1807, Göteborgs Regionarkiv (den andra halvan av texten är hämtad därifrån, något redigerad, förkortad och med licens CC-BY-SA-3.0).

Kvarteret Kommerserådet

Kvarteret Kommerserådet, Västra Hamngatan-Södra Hamngatan-Korsgatan-Drottninggatan.

Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 4, tomt 104, Schale (Schael, Skalle), Selle, Holterman, Kraddepool (Cradepol), Frimurarelogen, Chalmers, Santesson, Carnegie, Ekman
Rote 4, tomt 105, Jordan, Malm Eriksson, Sjögård (Siögård), Nordenberg, Dymling, Koskull, Cohn, Magnus, Leman
Rote 4, tomt 106, Ermers
Rote 4, tomt 107, Bizott, Harder, Wirgman, Chalmers, Lyall, Tarras, Valentin, Elliott
Rote 4, tomt 108, Herwegh, Möller, Volster, Rung, Bruuns, Wedinghusen, Gieseke, Krafft, Matzen, Bruuns, Gibson
Rote 4, tomt 109, Felbier, Barcker, Schotte, Straub, Kuhn, Paulin, Westerling, Westerberg, Airth
Rote 5, tomt 30, van der Hagen, Strokirk, Krokat, Rolufsson, Ebeling, Bockner, Svensson, Fålling, Brauer, Thulin
Rote 5, tomt 31, van der Hagen, Wiesenhoff, Loman, Apoteket Kronan
Rote 5, tomt 32, von Akern, Wedinghusen, Kitz, Jarrat (Jaraldt), Engelhardt, Williamsson, Lund, Sander, Heyman & Co, Heyman, Andrén, Jungquist, Gordon, Gumpert, Cavalli, Zetterström
Rote 5, tomt 33, Schorrey (Skorer, Chorey, Schorrer), Valck (Falck), von Saveland
Rote 5, tomt 34, Gans (Gantz), Herwegh, Paulin, von Egmont, Westerling, Airth
Rote 5, tomt 35, de Bois, Voigt, von Minden, Amija, Gieseke, Band, Pettersson,
Rote 5, tomt 36, Bock, Östring,
Rote 5, tomt 37, Hanton (Hampton), Treutiger, Apoteket Enhörningen, Ermersch, Bauch, Sasse, Palm, Tarras, Gren, Holmberg, Björkbom
Rote 5, tomt 38, Cabeliau, Kagg, Håkanson, Braunjohan, Macklier, Seth, Tellander, Selle, Strokirk, Falleij, Kuyhl, Arens, Helmond, Utfall, Rancke, Vignaulx, Mauritz, Arfvidson, Bruce, Brulin, Palm,
Rote 5, tomt 39, Kraddepool, Falleij, Schmitt, Dahl, Ekmarck, Eilking, Radhe, Fehman, Selle, Holterman, Spargren, Chalmers, Santesson, Carnegie, Ekman, Chalmerska huset
Rote 5, tomt 40, Opitz, Selle, Holterman, Spargren, Minten, Fröding, Billquist, Larsson, The Liverpool, London & Globe Insurance, Göteborgs Handelskompani, Magnusson
Rote 5, tomt 41, von Lengercken, Casparsson, Poppelman, Eilking, Norberg, Muhr, Walther, Irvine, Fletscher, Moir (More), Carnegie, Beckman, Reimers, Andrén, Grönvall, Kjellberg, Skandinaviska Kredit AB, Skandinaviska Bankens hus

Kvarteret Kommerserådet

Kvarteren norr om Domkyrkan 1888

Kvarteren Kommerserådet, Frimuraren, Arkaden (norr om Drottninggatan), Holländaren, Domprosten, Bokhållaren och Värnamo (söder om Drottninggatan. År 1888.

Lilla Torget 4

Endast för medlemmar

Lilla Torget 3

Endast för medlemmar

Renströmska huset

Endast för medlemmar

Sveahuset

Endast för medlemmar

Göteborgs Banks hus

Till en början hade Göteborgs Bank sin verksamhet på Drottninggatan 43-44, vilket köptes för 50 000 kronor. Under tiden som byggnaden renoverades, höll banken till i en provisorisk lokal vid Västra Hamngatan 11. Först i april 1848 flyttade de in i det egna huset.

1888 lät banken uppför en nytt stort bankpalats i hörnet Lilla Torget och Västra Hamngatan. Banken flyttade in i det nya huset i januari 1889. 1903-04 byggdes Lilla Torget 5 om för bankens räkning. 1974 flyttade banken från huset.

Lilla Torget 1903

Lilla Torget 1903. Lilla torget 5 byggs om för bankens räkning.

Göteborgs Banks hus 1904

Göteborgs Banks hus 1904 efter att Lilla Torget 5 byggts om och ihop med hörnhuset.

Sen bilderna tog har huset byggts om flera gånger och idag har det en slät putsfasad.