Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Lindelöf, Brunius & Co AB

Del 18 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Man har ofta, och med skäl, klagat öfver att Sveriges direkta transmarina handelsförbindelser varit allt för få. Göteborg har ju alltid varit Sveriges förnämsta exportstad och många gamla firmor med lysande affärsförbindelser upprätthålla kraftigt detta anseende. Men härmed bör ock förenas nya intressen och sträfvanden att uppsöka nya afsättningsorter, undersöka omsättningsförhållandena där och, om de befinnas lämpliga, intensivt och planmässigt bearbeta dem.

Det är detta, som den firma, hvars namn härofvan synes, velat sätta i verket. Under år 1900 började firmans stiftare, hr Bernhard Lindelöf, att göra mindre försök att i Sydamerika skaffa direkta afsättningsorter för svenska produkter och alster. Med begränsade resurser och då det endast kunde vara såsom biaffär till den egentliga sysselsättningen inom en annan bransch, som äfvenledes startats af hr L., kunde de nya idéerna om transatlantisk export endast sakta och varsamt bringas till utveckling. Öfvertygad om, att endast verkligt pålitliga ombud skulle kunna åstadkomma pålitliga resultat, understödde hr L. sin broder Ludvig, hvilken i början af år 1900 afreste till Montevideo i Sydamerika och där påbörjade direkta försäljningar.

Hr Lindelöf fortsatte i egen firmas namn denna affär till den 1 oktober 1902, då finnan Lindelöf, Brunius & Co. Aktiebolag bildades för att kraftigare kunna arbeta på ofvan antydda mål, direkt export, hufvudsakligen i papper. Andre bolagsmannen blef nuv. konsuln af Uruguay, Thorsten Brunius, hvilken studerat pappersbranschen och pappersfabrikation vid flere af våra pappersbruk.

Firmans aktiekapital utgör lägst 50,000 kr. kontant inbetaldt och högst 150,000 kr.

Styrelsen utgöres af hrr Bernhard Lindelöf, Thorsten Brunius och Grefve Gustaf H. R. Hamilton.

Axel Ramm

Serienavigation<< Aktiebolaget Edv. Skagerlind & Co
Advertisements

Kommentera