John Lyon & Co

Bland de personer af främmande nationer, som upptogos i den nyupprättade staden Göteborg, märkas äfven skottar, visserligen icke synnerligen talrika till antalet, men af dess mera framstående art. Främst märkes den adliga släkten Macklier (Maclean) och vidare Spalding, Sinclair, Kinnaird, Hepburn, Kennedy och Hitchens. Under kontinentalperioden inflyttade ock en mängd, bland hvilka dock förekomma namn, som äfven förut icke varit okända i vår stads historia.

En förteckning öfver de mest framstående köpmännen i Göteborg år 1813 upptager bl. a. följande firmor: Crosbie, Gibson, Harrison, Broadie, Greig, Forsyth, Monck, Nutt, Halleday och Hebden. Äfven senare tidens handelshistoria omnämner en del släkter, som nått större anseende i vår stad, såsom Dickson, Seaton, Carnegie, Chalmers, Barclay.

Släkten Lyon torde redan på 1750-talet hafva flyttat in till Göteborg, där den sedermera varit bofast i rakt nedstigande led, äfven om firman bedrifvits under delvis olika namn. Dess förste svenske representant var Hawks Lyon, född i Göteborg år 1795 och son till en från Berwick on Tweed inflyttad skotte, som härstädes grundlagt en affär.

Hawks Lyon bildade under eget namn en firma för agenturaffärer, hvilken fortsatte ända till 1866, då änkan öfver tog verksamheten under firma Hawks Lyons Enka. Hawks var själf en högt aktad man, som under många år var vice konsul för Hannover, — en stat, som då var representerad i Göteborg af både konsul och vice konsul.

Hans son John Lyon grundade, tjugofemårig, år 1861 firman John Lyon & Co., hvilken så småningom blef en af vår stads större importörer af och största agenturer för bomull, — en af världshandelsvaroma, som i handelsafseende fordrar en särskild blick och en intuitiv predestinationsförmåga. Begåfvad med konstnärliga intressen, gjorde han sig äfven känd för den förkärlek han hyste för ”västkustens pärlas”, det härliga Särös rangställning bland västkustens badorter. År 1874 utnämdcs han till konsul för Portugal. Utom sin bomullsimportaffär hade han äfven agenturer för åtskilliga större utländska brand- och sjöförsäkringsbolag.

År 1892 upptog han i firman sonen Carl Lyon, hvilken företagit vidlyftiga resor bl. a. i England och Amerika och därunder tillägnat sig en betydande specialkännedom inom bomullsbranschen. Sedan 1896 vice konsul för Portugal, öfvertog han efter faderns död firman, i hvilken med 1898 års ingång ingick Ralph O. Evers, som äfvenledes förvärfvat sig vidsträckt handelskännedom under resor i England, Tyskland och Frankrike.

Affären innefattar äfven export af trämassa och papper såväl till Europa som transmarina orter; firman representerar flera inhemska bruk, hvilka genom deras förmedling verkställer sin export.

Firman företräder inom bomullsbranschen de förnämsta amerikanska exportörerna. I öfrigt har den agenturer för brandförsäkringsbolagen: ”The Yorkshire Fire and Life Insurance company” i York (grundadt 1824) och de norska Brandförsäkringsbolagen ”Christiania Almindelige” och ”Vesta” i Christiania.

Axel Ramm

Ett svar på ”John Lyon & Co”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.