Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Janson, Johnson & Co

Del 10 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Sedan ostindiska kompaniets dagar har Göteborg varit hufvudsätet för den svenska kolonialvaru- och specerigrosshandeln och det har sålunda gamla traditioner att upprätthålla inom detta fack.

Men hvilken betydande förändring har icke smaken genomgått under den tidrymd, som förflutit, sedan ostindiska kompaniet stod i sitt flor! Då var socker och kaffe en sällsynthet, som man endast någon gång unnade sig, då var man van endast vid några starka kryddor, hvilka voro otroligt dyra, och någonting sådant som konserver hade man ingen aning om.

Med den stigande kulturen har människan fått större behof: hon vill icke blott hafva omväxling i näringen, utan vill äfven gifva den en omväxlande smak. I och med hvad man kallat smakens demokratisering har en mängd varor kommit till användning, som man förut icke kände ens till namnet. Och den stigande efterfrågan har lämnat godt utrymme åt företagsamheten inom denna gren af handels verksamheten.

De äldsta nu bestående firmorna i vår stad inom denna branch äro icke mycket öfver femtio år gamla. Till de yngre firmor, hvilkas verksamhet krönts med framgång, hör firman Janson, Johnson & Co., som bildades år 1891 af de nuvarande innehafvarne, hrr Gustaf Janson och Oscar Johnson.

Kompanjonerna hade gjort sina lärospån hos en af de äldre och mest anseddafirmorna i Göteborg och därunder varit i tillfälle att inhämta en rik erfarenhet och sakkunskap.

På grund af släktskapsförhållanden öfvertogo de i midten af 1880-talet det Forsterska bryggeriet vid Andra Långgatan 8, hvilkct de emellertid år 1890 afvttrade till sedermera Valhalls Bryggeriaktiebolag.

Köpmansgatan 42

De båda vännerna beslöto att fortfarande kampera tillsammans och bildade därför, som sagdt, år 1891 ett bolag, som under tre år hade sin verksamhet i huset Köpmansgatan 38, hvarifrån den sedan förflyttades till Köpmansgatan 42, där firman har rymliga kontors- och lagerlokaler till sitt förfogande. Emellertid äro magasinslokalerna härstädes icke tillräckliga, utan firman har hyrt dylika på tvänne andra ställen; på alla tre ställena har den äfven tullnederlag.

Firman bedrifver sin engrosaffär inom ett område från och med
Dalarne och Närke i norr till och med Småland och Halland i söder, men använder däremot inga platsagenter inom Göteborg. Dess verksamhet omfattar alla slags specerier, kryddor, konserver, gryn, sirup, sydfrukter, hvarförutom firman, såsom för närvarande är brukligt inom denna branch i vår stad, äfven afyttrar alla slags färger och färgutensilier samt dessutom också för lager af olika oljor. Dess varuförteckning omfattar cirka 150 olika artiklar, hvaribland de fleste i flere olika kvalitéer, packningar och märken.

Axel Ramm

Serienavigation<< Göteborgs Vin-ImportbolagGöteborgs Gummibolag >>
Advertisements

Kommentera