Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Handelsaktiebolaget J. D. Ericson & Co

Del 16 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Den i september 1877 bildade hrr Jan W. Peterson och J.D. Ericson ett bolag under firma J. D. Ericson & Co. i syfte att bl. a. bedrifva affärsverksamhet inom kolonialvarubranchen, men i främsta rummet att importera spannmål, jämte råg och hvetemjöl. I början af 1890-talet började firman äfven föra kaffe, utom öfriga artiklar.

Kompanjonernas intresse begynte dock så småningom att gå åt helt olika håll och de beslöto därför att ställa den ursprungligen gemensamma
affären på annan basis. Så bildades Handelsaktiebolaget J. D. Ericson & Co. med ett minimikapital af 100.000 kronor och ett maximikapital af 200.000 kronor, hvaraf för närvarande äro inbetalda 131.000 kronor.

Aktiebolaget trädde i verksamhet den 2 jamtari 1900 och fick till sin verkställande direktör hr A.W. Lilja, som genast förde den gamla affären in på nya banor och med kraft dref affärsverksamheten framåt.

Med den nya verkställande direktören reorganiserades bolagets hela
verksamhetssätt och det blef en utveckling både i af seende på omsättningens storlek och dess omfattning, som förut hvarken varit åsyftad eller påtänkt.

Varuförteckningen omfattar för närvarande icke mindre än 126 olika artiklar, hvilket torde vara bevis nog på den omfattning den tagit. Det har blifvit en af dessa mångomfattande affärer, som afyttra alla slags specerier, konserver, målarefärger, fröer och annat, som i våra dagar räknas till en engros-affär i kolonialvarubranchen: men bolaget sysselsätter sig i främsta rummet med artiklarne kaffe, socker och specerier.

Under den fackmässigt utbildade chefens och verkställande direktörens
ledning har handels-aktiebolaget gått så framåt, att det intager ett aktadt rum bland våra importörer; och att verksamheten i rent ekonomiskt hänseende varit lyckosam kan man finna däraf, att bolaget under sina tre verksamhetsår hunnit afsätta reserv- och dispositionsfonder på sammanlagdt öfver 30.000 kronor samt dessutom lämnat god utdelning på aktierna hvarje år.

Utom platsförsäljare har bolaget i sin tjänst för närvarande anställda 4 resande; på kontoret äro anställda 9 personer. Bolagets lager och kontor hafva sedan dess stiftande varit förlagda till Drottninggatan 64 B, där hela gårdsafdelningen i 4 våningar upptages af dess lagerlokaler och magasin.

Handelsaktiebolaget J. D. Ericson & Cos. styrelse utgöres för närvarande af följande herrar: direktören och riddaren Jan W. Peterson, A. W. Lilja, verkställande direktör, och kassören Algot Lundqvist.

Axel Ramm

Serienavigation<< Ernst Ekelund & CoAktiebolaget Edv. Skagerlind & Co >>
Advertisements

Kommentera