Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Göteborgs Vin-Importbolag

Del 9 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Med början af år 1892 trädde Göteborgs Vinimportbolag i verksamhet, med syfte att bedrifva partiförsäljning af viner, bränvin och spirituösa. Stiftare och
grundläggare var hr Bror Hertz, som fortfarande är dess chef och ägare, ehuru i firman snart torde komma att ingå äfven hr Eric Hertz, som för närvarande är prokurist. Affären, som till en början var förlagd till Köpmansgatan 4 & 6, af såg ursprungligen endast vissa delar af branschen, men har sedermera, icke minst genom ledarens affärsblick, tagit allt vidsträcktare omfång, så att den nu omfattar alla tänkbara delar af en-gros-rörelse i viner och spirituosa.

Den så betydligt utvidgade rörelsen nödgade bolagets ägare att i slutet af år 1899 inköpa fastigheterna n:ris 10 & 12 i hörnet af Postgatan och Nedre Kvarnbergsgatan. Här hade en gång legat den berömda ”teatern vid Sillgatan”, där åtskilliga af den tidens mest ansedda teatertrupper uppträdt. Sedan år 1845 hade den emellertid icke användts för teaterändamål, utan inredts dels till boningslägenheter, dels till verkstadslokaler.

Firman köpte nu dessa fastigheter i syfte att ombygga dem och därstädes inreda tidsenliga och rymliga vin- och lagerkällare samt öfriga erforderliga magasiner och lokaler.

De gamla byggnaderna nedrefvos i grund och ett grundläggningsarbete måste först påbörjas, som visade sig vara förenadt med afsevärda svårigheter till följd af jordmånens lösa beskaffenhet. Arbetet fortskred dock utan uppehåll och i mars 1901 var allt färdigt för inflyttning i den byggnad, af hvilken vi här lämna en bild.

Mångåriga erfarenheter jämte iakttagelser från utländska lagerhus hade blifvit tillämpade i afseende på lokalernas moderna och praktiska inredning och firman tror sig med trygghet kunna påstå, att den för närvarande innehar en af de för en vinfirma mest lämpliga lagerlokaler i Sverige. Kontorslokalerna äro förlagda i våningen en trappa upp åt Nedre Kvarnbergsgatan.

Källarne inunder hela gårdsytan vetta åt såväl denna som Postgatan. Hela gårdssidan, 4 våningar utom vindsvåningen, upptages af lagermagasin, mellan hvilka ända nedifrån källarvåningen förbindelse åvägabragts genom elektrisk drifkraft.

Vid [inträdet i varulokalerna kommer man först till den utåt Postgatan liggande expeditionslokalen, hvarest lagerkontoret, med plats för lagerchefen och lagerbokhållarne, äfven är förlagdt. I öfre delen af samma afdelning finnas väldiga upplagringsfat och diverse anstalter för proftagning m. m. Härifrån går sedan en trappa upp till punschbryggeriet med dess filtreringsapparater, hvilka äro förlagda i andra våningen och där elektrisk drifkraft kommit till användning i de af Christ i Berlin tillverkade moderna apparaterna; den
elektriska drifkraften åstadkommer, i jämförelse med den annars allmänt använda handkraften, att punschen vid bryggningen blir bättre och kraftigare arbetad, hvarigenom kvalitén afsevärdt höjes.

I källarvåningen finnes dels afdelningen för sköljning af buteljer, hvilket sker i det närmaste automatiskt, och dels den stora saft- och lagringsafdelningen samt upplaget af svenska bärviner. Under själfva gårdsplanen har tullnederlaget förlagts.

Såsom man kan finna af afbildningarne, äro alla afdelningarne, inclusive tullnederlaget, försedda med värmeledning, hvarigenom det blifvit möjligt att noga reglera temperaturen och hålla den inom de gränser, som äro behöfliga för varornas mognad och konservering. Mellan alla de olika våningarne finnas för öfrigt allehanda rörledningar och ingenting har sålunda sparats för att göra anordningen af det hela så modern och praktisk som möjligt.

Axel Ramm

Serienavigation<< Ramm om Clarholm & BergmanJanson, Johnson & Co >>
Advertisements

Kommentera