Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

G. Matthiesens Maskinaffär

Del 12 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Maskinaffärernas uppgift i våra dagar är att sammanföra och i detalj afyttra de artiklar, som blifvit nödvändiga på grund af industriens storartade utveckling. Dessa affärer utgöra sålunda en synnerligen viktig del af den industriella mekanismen i stort sedt och representera å ena sidan distribuer ingen och å andra sidan kombineringen af olika varor inom handelsverksamheten.

En af de äldre affärerna i vår stad inom denna bransch är den, hvars firmanamn ofvan anförts och som stiftades af ingeniören G. Matthiesen den i april 1889. Herr Matthiesen hade förut varit anställd såsom teknisk ledare i firman Gust. Bolander & C:o härstädes, men lyckades intressera förre gasverksföreståndaren, sedermera tyske konsuln i Göteborg J. von Harbou för sitt företag, hvilket sålunda kan sägas hafva erhållit två sakkunniga fackmän till ledare.

Sedan affärens början var i dess tjänst anställd herr Axel Ragnar Nielsen, hvilken den i juli 1899 under oförändrad firmabenämning ensam öfvertog hela rörelsen, som äfven under hans ledning gått betydligt framåt.

Ursprungligen hade affären sitt upplag i Oceans hus, Västra Hamngatan 8, men flyttades år 1895 till en af de mellersta af de då nyinredda lokalerna i Museum, hvilken emellertid visat sig för trång, så att firman under år 1902 förhyrde sina nuvarande kontors-och utställningslokaler, likaledes i Museum, i hörnet mot Smedjegatan, och hvaraf här visas tvänne bilder.*

Firman förmedlar i allmänhet försäljning af alla slags maskiner, brandredskap, armatur, rörledningsartiklar m. m. men har, sedan ledningen kom i herr Nielsens händer, upptagit såsom särskild spécialité försäljning af apparater för centraluppvärmning och ventilation samt själfva utförandet af dylika anläggningar uti alla slags offentliga och privata byggnader, äfvensom för växthus. För detta ändamål står firman i förbindelse med de största och förnämsta tillverkare på detta område såväl inom som utom Sverige, hvarigenom den har till sitt förfogande det bästa och modernaste af detta slag, som marknaden erbjuder; bland andra fabrikanter inom denna bransch representerar firman sålunda det stora, berömda amerikanska bolaget,
American Radiator Company, hvars konstruktioner af radiatorer och pannor för ånga och varmt vatten förskaffat detta bolagen omsättning på världsmarknaden, som inom detta fack icke äger sitt motstycke.

Firman uppgör ritningar och förslag till samt utför med eget folk, utom värmeledningar, äfven installeringar af alla slags maskinerier i fabriker, verkstäder o. d. För dessa olika ändamål äro i dess tjänst engagerade skickliga och erfarna ingeniörer, specielt utbildade i maskin- eller värmeledningsfacket.

Axel Ramm

*Bara en bild publicerad på sajten

Serienavigation<< Göteborgs GummibolagJohn Lyon & Co >>
Advertisements

Kommentera