Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ernst Ekelund & Co

Del 15 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Under 1880-talet tillkom i Göteborg en firma Liebmann, Brulin & C:o, som ägnade sig bl. a. åt maskinagenturen inom åtskilliga olika delar af denna vidlyftiga affär. Såsom en direkt fortsättning af denna firmas affärsverksamhet kan man betrakta det företag, som i februari 1899 grundades af hrr Ernst E. Ekelund och Jacob Åberg, hvilka sedermera i firman Ernst Ekelund & C:o upptogo hr William Tod.

Firman startade tämligen anspråkslöst i en mindre kontorslägenhet Lilla Torget 4 samt utan nämnvärdt lager, men då affären var väl planerad och redan, genom personliga bekantskaper och affärsförbindelser, en hel del affärsvänner hyllade sig till firman, kunde den snart glädja sig åt en af se värd utvidgning af sin verksamhet. En större utställningslokal förhyrdes vid en af stadens hufvudgator, Östra Hamngatan 18 och tillkom sedermera en maskinhall om 10,000 kvadratfot i f. d. spårvagnsstallarne å Gårda. Denna hall är en synnerligen rymlig och fördelaktig lokal, där de olika ångmaskinerna, ångpannorna, lokomobilerna m. m. göra sig förträffligt i den präktiga belysningen från tak- och väggfönster.

I maskinhallen äro de större maskinerna placerade, i utställningslokalen vid östra Hamngatan mindre maskiner, verktyg och maskinförnödenheter.

Firman har numera en omfattande verksamhet inom snart sagdt alla branscher af maskinindustrien. Dock har den sin största omsättning i hela sågverksanläggningar, i allehanda transmissionsleveranser samt i försäljningen af Munktells Mekaniska Verkstads välkända fabrikat af lokomobiler, tröskverk, ångmaskiner, ångpannor samt värmeledningsartiklar m. m. Firman är ensamförsäljare i västra Sverige för denna gamla, berömda och ansedda verkstads alster.

Ehuru firman Ernst Ekelund & C :o, såsom ofvan synes, är ett jämförelsevis nytt företag, är den numera väl inarbetad icke blott i Göteborg, utan äfven i öfriga delar af landet, där fast anställda resande verka i firmans tjänst. Särskildt i Borås med omnäjd har firman verkställt betydande leveranser till snart sagdt alla de nya stora industriella och fabriksanläggningar, som där på senare tider tillkommit.

Axel Ramm

Serienavigation<< Nordström & TinggrenHandelsaktiebolaget J. D. Ericson & Co >>
Advertisements

One Response to Ernst Ekelund & Co

  1. […] Någon av bröderna Tod hade en son som också bar namnet William Tod. Han blev i början av 1900-talet delägare i firman Ernst Ekelund & Co. […]

Kommentera