Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Aktiebolaget Edv. Skagerlind & Co

Del 17 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

År 1881 bildade Edv. Skagerlind en firma Edv. Skagerlind & Co., med kontor S:t Eriks Torg n:o 3, i hvilkens namn efter den tidens sed äfven upptogs tillägget ”& Co.”, oaktadt ingen annan delägare än stiftaren fanns; anledningen till detta då allmänna bruk var, att man efter den då gällande lagstiftningen i så fall kunde upptaga en kompanjon utan att behöfva vidtaga någon förändring i firmabenämningen.

Firman började anspråkslöst med en kolonialvaruförsäljning i parti samt en agentur-, eller som det då hette kommissionsaffär. Med den 1 April 1882 ingick som kompanjon Herr Wilh. Ericsson, hvilken kvarstannade till ultimo december 1889, hvarefter affären återigen öfvertogs af Skagerlind ensam.

Under tiden hade rörelsen högst väsentligt utvecklats och omfattade försäljning af hvetemjöl och rågsikt af de flesta kända märken, sammalet rågmjöl, potatismjöl, risgryn af flera slag, hafregryn, ärter, kaffe, socker, te, engelsk sirup, amerikanskt smult, norsk kaffetillsättning och Lünerburgersalt i säckar m. m., hvaremot firman så småningom helt och hållet öfvergifvit agenturerna och öfvergått till ren varuaffär.

Under slutet af 1880- och början af 1890-talet hörde firman till Göteborgs största importörer af särskildt hvete- och rågmjöl samt raffineradt socker, hvaraf den t. ex. år 1893 upptages för mer än hälften af Göteborgs införsel af sistnämnda vara. Med den ökade betodlingen har dock, som bekant, denna import så godt som helt och hållet upphört.

Ar 1899 den 1 April öfverlämnades firman till ett aktiebolag, i hvilket Herr Skagerlind öfvertog största delen af aktierna och firmans mångårige resande Herrar J. F. Kindberg och Wilh. Jonsson i hufvudsak de öfriga. Aktiekapitalet bestämdes till lägst 100,000 kr. och högst 200,000 kr. i aktier ä 500 kr., hälften stam- och hälften preferensaktier. Den nuvarande styrelsen utgöres af herrar Edv. Skagerlind, verkställande direktör, samt J. F. Kindberg och Wilh. Jonsson.

Bolagets rörelse, som numera är förlagd till Magasinskvartcret 1 & 2, omfattar kaffe, sirup, hvete och rågmjöl, risgryn, fläsk m. m., hvarjämte fortfarande drifves afsevärda affärer med svenskt socker. Kaffet tages direkt utan mellanhand från produktionsorterna i Brasilien samt äfven till stor del från Central Amerika och andra platser; i hvetemjöl representerar firman en af de största kvarnfirmorna i Amerika, och den af firman införda sirupen kommer numera nästan uteslutande från sistnämnda land, sedan den premie, som
där utbetalas till exportörer, gjort snart sagdt all konkurrens från andra land omöjlig.

Axel Ramm

Serienavigation<< Handelsaktiebolaget J. D. Ericson & CoLindelöf, Brunius & Co AB >>
Advertisements

Kommentera