Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Firma D.T. Ahrenberg

Del 7 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Denna firma, som för närvarande är en bland våra största kolonialvarufirmor,
bildades år 1870 af D. T. Ahrenberg, son till den från äldre tider bekante A. T. Ahrenberg,  hvilken innehade en af de mest betydande speceriaffärerna å Torggatan i ”norra staden”.

Efter inhämtad praktik i utlandet, särskildt Tyskland och England, startade D. T. Ahrenberg sin affär, i hvilken såsom delägare sedermera upptogs hr Josef
Wennerholm, hvilken dock afgick 1887.

Såsom prokurist tjänstgjorde åren 1888—96 hr O. W. Stenberg, hvarefter han upptogs som delägare i firman. I denna egenskap kvarstannade han till sin död i början af år 1899, då hr Alb. Amelin efterträdde honom; denne afled redan följande år.

Sedan början af år 1900 är företagets ledare hr Carl M. Claesson, som då blef bolagsman efter att hafva tjänstgjort i affären sedan 1888. Firmans grundläggare vistas nämligen sedan många år i främmande land och har under de senare åren endast en kortare tid varit hemma i fosterlandet, där han för öfrigt väckt mycken uppmärksamhet genom de intressanta och om mod och oförvägenhet vittnande skildringar från de jakter i de Klippiga bergen, som han under många år bedrifvit; han lefver därute ett fullständigt nomadlif, ungefär så som de gamle pälsjägarne eller trappers, hvarom vi i vår barndom läste så många underfulla berättelser…..

Affären, som uteslutande är riktad på försäljning en gros, har ända sedan sin tillkomst sysselsatt sig med import af alla slags kolonialvaror, — som bekant ett mycket vidlyftigt begrepp, hvarunder innefattas en mängd artiklar, såsom sydfrukter, konserver, kryddor, gryn, käx, té, målarefärger, kemikalier, oljor och åtskilliga andra varor. — Det fordras naturligtvis en uppöfvad sak- och fackkännedom för att kunna bedöma så många varusorter, som affärens rikhaltiga priskurant inrymmer.

En särskild specialafdelning för té-import en gros, från hvilken vi äfven lämna en bild, har sedan ett tiotal år tillbaka af firman anordnats, och har denna lyckats göra sig så bemärkt, att den under både 1902 och 1903 fått till kgl. flottan leverera årsbehofvet af denna vara. — De tésorter som hufvudsakligast importeras äro ccylon, indiskt och kinesiskt té (Congoté), bland hvilka firman särskildt framhåller sina indiska och ceylontéer, enär dessa utmärka sig för den kraftigaste téinhalten.

Firman hade ursprungligen sina lager- och expeditionslokaler i hörnhuset Östra Hamngatan och Spannmålsgatan, med adressnummer 10 vid den förra gatan. Dess vidgade affärer nödgade den att inköpa en större fastighet, Kronhusgatan n:r 19, dit den inflyttade i slutet af juli 1902, sedan byggnaderna för ändamålet blifvit helt och hållet nyinredda.

Härofvan gjordes en antydan om den mängd olika varuslag, som en större
kolonial-varuaffär måste omfatta. Vid inredningen af en dylik affärsbyggnad måste hänsyn tagas icke blott härtill, utan äfven till den mängd expeditioner en sådan affär har att syssla med. I detta afseende hafva de mest moderna principer tillämpats vid inredningen af firmans fastighet för att på så sätt motsvara alla anspråk på en rationell behandling af varorna, på deras magasinering oeh bekväma expedition.

På nedre botten, i omsorgsfullt ventilerade magasin, rymmas stora nederlagsrum och expeditionslokaler, där rymliga fack äro uppsatta rundt om väggarna för att kunna mottaga de olika slagen af artiklar. Andra våningen utgöres dels af magasinslokaler, nederlag och frimagasin, dels af tépackningsrum och kontorslokaler.

Byggnaderna äro uppförda i en fyrkant, som omgifver en ljus och rymlig gård, å hvilken all in- och uppackning göres direkt från och till magasinslokalerna och nederlagen; kommunikationer med magasinen i öfra våningen sker medelst rörliga lastbryggor och elektriska hissar.

Samtliga lokaler äro för öfrigt målade i behagliga, ljusa, kompakta färger och öfverallt har en synnerlig omsorg nedlagts på anordnande af den bästa möjliga ventilering och luftning. I sin helhet utmärka sig anordningarne såsom både synnerligen bekväma och framför allt praktiska och vittna i sin mån om den noggrannhet, hvarmed nutiden söker motsvara alla anspråk på stegrad omsorg om varornas skötsel, inpackning och förvaring.

Affären sysselsätter ett trettiotal fast engagerade personer, af hvilka tre förra året belönades med kgl. patriotiska sällskapets medalj för öfver tjugoårig trogen tjänst hos firman.

Axel Ramm

Serienavigation<< Ramm om Andersson & LindbergRamm om Clarholm & Bergman >>
Advertisements

Kommentera