Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

P. Ericsson & Co

Del 14 av 18 i serien Sveriges handel och industri

Grundläggare af firman P. Ericsson & Co. var Pehr Ericsson, som år 1850 flyttade till Göteborg från Alingsås, hvarest han mera handtverksmessigt bedrifvit affären. Hr Ericsson var i sin krafts dagar en energisk, initiativkraftig man, och han lyckades här uppdrifva en, äfven efter nutida förhållanden, stor affär. Fabriken måste också gång efter annan på grund af större utrymmesbehof flyttas; förlagd först till det gamla kruthuset på Nya Varfvct, flyttades fabriken redan efter några år in till staden.

År 1881 inträdde hr Adolf Lindstedt i firman, som därigenom tillfördes en ny drifvande kraft. Hr Ericsson drog sig en kort tid därefter från allt aktivt deltagande i affärer och afled år 1886, nära 70 år gammal.

Hr Lindstedt flyttade fabriken till Sillgatan 6, i nuvarande K. Fortifikationens byggnader; men äfven där visade det sig snart, att utrymmet ej räckte till för det stadigt sig ökande verksamhetsfältet. Fabriken flyttades därför först till Gårda, därefter till Annedal och slutligen, 1888, till Södra Vägen 3—5, hvarest stora, rymliga och tidsenliga lokaler erhöllos och verksamheten bedrefs i tio år.

I slutet af 1896 inträdde hrr Johan och August Hedberg såsom delägare i firman, hvilken de numera, sedan hr Lindstedt den 1 jan. 1897 utträdt, ensamma innehafva.

Firmans verksamhet har år efter år oafbrutet ökats. Dess fabrikater, som till en början vunnit afsättning inom en mindre del af vårt fädernesland, hade för hvart år som gick vunnit allt större terräng och gå nu öfver Sverige, Norge, Danmark och Finland — ja, äfven på aflägsnare orter inom alla fem världsdelarne finnas nu firmans fabrikater i marknaden. De nye ägarnes första tanke vändes också på lösningen af den viktiga utrymmesfrågan och beslut fattades att uppföra en fabriksbyggnad, som i sin helhet skulle användas för fabrikationen.

I enlighet härmed inköptes ett väl beläget tomtområde vid Odinsplatsen och i december 1898 hade på denna uppförts en fabrik i 5 våningar, i hvilka firman inflyttade.

Fabriken är uppförd af tegel med fasad åt Odinsplatsen och Friggagatan. Hufvudingången är från Odinsplatsen. I första våningen äro lagerrummen för linoleummattor m. m. förlagda.

I andra våningen, vettande åt Odinsplatsen ligga de stora, ljusa och behagliga kontors- och expeditionslokalerna.

Allt det öfriga af det stora byggnadskomplexet är afsedt för själfva
fabrikationen af persienner, markiser, tält, flaggor, presenningar, hästtäcken m. m., ni. m.

I understa våningen finnes värmeapparaten för hela huset samt
markisverkstäderna och smedjan, i hvilken alla för fabrikationen nödiga beslag m. m. tillverkas. I andra våningen är väfningsafdelningen, där garnet varpas och spolas, band,  markis-, tält- och presenningsduk väfves samt persienne- och markislinor slås; snörmaskiner, varpstolar, spolmaskiner, bandväfstolar och duksstolar arbeta här. Dessutom sysselsätter fabriken året om ett sjuttiotal väfverskor i Mark. I tredje våningen finnas sy- och presenningsverkstädcrna; i den förra arbeta ett trettiotal elektriska symaskiner och här produceras utom markiser och presenningar äfven flaggor, hästtäcken, persienneband m. m.; i den senare impregneras, krympes och manglas duk, markiser, presenningar och band. I fjärde våningen finnas snickeriverkstäderna, dit plankorna — som måste vara absolut kvistfria, rätklufna plankor af utsökt kvalité, — föras på de genom alla våningarne gående dubbla varuhissarne och utsättas för såg- och hyfvel- samt särskildt konstruerade spjäl- och svarfmaskiner.

Spjälorna sorteras och genomgå här en grundlig torkning och preparering, innan de komma till målareverkstäderna. I femte våningen finnas målareverkstäder och monteringsafdelningen för persiennefabrikationen — där slutarbetet utföres. Såsom drifkraft i hela etablissementet användes uteslutande elektricitet med ett stort antal motorer på sammanlagdt bortåt 30 hästkrafter.

Firman P. Ericsson & Co. innehafves, såsom of van nämnts, af bröderna Johan och August Hedberg. Försäljningen bedrifves dels från hufvudkontoret i Göteborg, dels från filialkontoret i Stockholm, Drottninggatan 30. Filialkontoret i Stockholm flyttas i början  af år 1904 till Sibyllegatan 11, hvarest ett huskomplex är under uppförande, i hvilket särskilda lokaler inredas för utställning, kontor, lager, förvaring af och tvättstuga för  markiser m. m.

Filialkontoret förestås af hrr Ferd. och Gunnar Appelqvist.

Biografiska data.

Pehr Ericsson föddes den 31 dec. 1818 och afled i Göteborg den 9 febr. 1886. (Närmare uppgifter saknas.)

Adolf Lindstedt föddes den 9 dec. 1846 i Norrköping. Föräldrarne klädesfabrikör Ad. Lindstedt och hans maka född Ugarph.

Från 1862 till 1872 anställd å Apoteket Gripen i Stockholm hvaraf dc sista 6 åren som provisor. Öfvergick därefter till köpmannabanan. Flyttade till Göteborg 1874, hvarest han innehade kassörsplats hos firman Larsson Seaton & Co., innan han öfvertog firman P. Ericsson & Co.

Johan Axel Hedberg föddes den 7 januari 1861 i Säfsnäs församling, Falu län. Föräldrarne voro mjölnaren Isak Hedberg och hans maka Wilhelmina, f. Gustafson. H. började sin bana i Fredriksbergs brukshandel vid 13 års ålder och kvarstannade där till 1882, då han mottog anställning hos grosshandlaren Reinh. Nymansson i Göteborg som bokhållare och resande. Bereste hela Sverige ända till 1896, då han ingick i firman P. Ericsson & Co.

Jacob August Hedberg föddes den 30 januari 1867 i Säfsnäs församling, Falu län: broder till Johan Hedberg; började sin bana som biträde i Fredriksbergs brukshandel vid 12 års ålder; efter 4 års kondition därstädes och lika lång tid i Hellefors brukshandel, erhöll H. 1887 anställning som bokhållare, sedermera kontorschef och fabriksföreståndare hos P. Ericsson & Co. i Göteborg, i hvilken firma han i slutet af 1896 ingick som delägare.

Axel Ramm

Serienavigation<< J.G. Stäck & CoAB Sveriges Förenade Konservfabriker >>
Advertisements

Kommentera