Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Robert Löfquist & Co

Del 12 av 18 i serien Sveriges handel och industri

Denna herrekiperingsaffär, den yngsta bland de större affärerna inom denna bransch i vår stad, etablerades år 1896 och innehafves för närvarande af hrr Robert Löfquist och Iwar Sandberg. Genom regelbundna besök i utlandet öfvertvga de sig om de nyheter säsongerna komma att bringa och hålla sig för öfrigt å jour med hvad som försiggår inom branschen genom framstående och ledande firmor i Hamburg, Berlin och London, med hvilka firman träffat särskilda öfverenskommclser i detta hänseende.

Firman har en skjortfabrik, som förestås af skicklig tillskärerska och sysselsätter en hel mängd vana arbeterskor.

En af firmans specialiteter är afdelningen för absolut handsydda skodon, hvilken alltid erbjuder ett rikt sorteradt lager; skodon förfärdigas äfven i alla smakriktningar efter mått, och sker all tillverkning å en under firmans egen kontroll stående verkstad. För icke så synnerligen länge sedan ansågs det mindre fashionabelt att köpa Robert Löfquist färdiga skodon, men detta har nu ändrats så, att man allt mer öfvergått till bruket att från in- eller utländska fabriker inköpa färdigsydda skoplagg. Firman torde vara en af de första inom branschen, som märkte denna omändring i åsikterna och för att möta efter frågan allvarligt utforskade allmänhetens smak i fråga om eleganta modeller och riktiga passformer.

Samma ändring i åskådningssättet tyckes nu hålla på att försiggå i fråga om färdiga kläder. Äfven i detta afseende söker firman motsvara alla tidens anspråk.

För öfrigt är firmans butik, belägen Södra Hamngatan 9 vid hörnet af Västra Hamngatan, rikhaltigt utrustad med allt, som kan ifrågakomma i en första klassens herrekiperingsaffär.

Axel Ramm

Serienavigation<< AB C.H. Ström & CoJ.G. Stäck & Co >>
Advertisements

Kommentera