Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

J.G. Stäck & Co

Del 13 av 18 i serien Sveriges handel och industri

År 1880 den 1 juli bildade hrr J. G. Stäck och J. R. Svensson under firma Stäck & Svensson ett bolag, som år 1882 öfvertogs af hr Svensson ensamt. Hr Stäck grundade då firman J. G. STÄCK & Co., i hvilken han var ensam delägare och som sedan dess haft sin verksamhet förlagd till V. Hamngatan 13, hela tiden under hr Stäcks egen ledning.

Firman, som sålunda i fjol firade sitt tjuguårsjubileum, hade ursprungligen lager af engelska, franska och tyska manufakturvaror, svarta sidentyger af bästa Lyon-fabrikat, svarta och kulörta klädningstyger, engelska och svenska hvita väfnader samt andra manufaktur- och svbehörsartiklar.

I samband med den öfriga rörelsen anordnades år 1887 en kappfabrik. Då affären dessutom allt jämt var stadd i jämn utveckling, blefvo snart befintliga lokaler for trånga och behofvet af större utrymme gjorde sig gällande, hvarför år 1895 kappmagasinet uppflyttades till andra våningen, hvilken i och för expeditionslokaler och verkstäder för detta ändamål togs helt och hållet i anspråk.

Affärens specialartiklar äro numera svarta och kulörta klädningstyger samt damkappor.

Axel Ramm

Serienavigation<< Robert Löfquist & CoP. Ericsson & Co >>
Advertisements

Kommentera