Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Henry Törnsten & Co

Del 10 av 18 i serien Sveriges handel och industri

Ar 1855 grundade två bröder Törnsten en affär, som år 1861 flyttades till hörnet af Kors- och Vallgatorna. Genom en sällspord arbetsamhet förvärfvade de sig icke blott förmögenhet, utan äfven en aktning och ett anseende, som är utmärkande för gamla borgaresläkter.

Traditionen inom familjen fortsattes på så sätt, att i samma hus den 9 maj år 1893 etablerades en affär af de två bröderna Henry och Tor, hvilka i den gamla fädernegården öppnade en herrekiperingshandel och herrskrädderirörelse. Den 1 oktober 1899 flyttades rörelsen, som för hvarje år antagit allt större dimensioner, till Arkaden, där den nu är förlagd uti två olika våningar.

Herrekiperingsaffärer äro jämförelsevis unga företeelseer. Enligt hvad en uppsatsi Schmollers bekanta nationalekonomiska Jahrbuch för år 1896 upplyser, kan man visserligen spåra deras början tillbaka ända till 1840-talet, men först islutet af nästa årtionde torde affären hafva tagit samma omfattning, som i våra dagar. I Göteborg förekommer ingen motsvarighet förrän långt senare.

En ibland de märkligaste tendenserna i nutidens detaljhandel är den att kombinera olika, ursprungligen i särskilda affärer salubjudna varuartiklar. Man vill tillhandahålla köparen på ett enda ställe, hvad han annars skulle behöfva uppsöka på många håll. Herrekiperingen är just en sådan typiskt modern affär: den afyttrar, hvad man annars måst köpa hos manufakturisten, hos linnehandlaren, i trikåmagasinet, hos lädervaruhandlanden, hos borstmakaren, i parfymhandeln och kanske på hundra andra ställen. Om man än icke, som i de stora varumagasinen, kan få allt som behöfves från vaggan till grafven, så kan man åtminstone i en herrekiperingsaffär få allt, hvad en man behöfver från hjässan till fotabjället.

Den eleganta bild från ”Törnstens”, som vi här meddela, omfattar en del af själfvaherrekiperingsbutiken, som sedermera inåt fortsättes med skjort- och skoatelieren. Från butiken leder en bred ståtlig trappa upp i andra våningen, dit skrädderiafdelningen förlagts och där man först kommer in i den rymliga expeditionslokalen. Härinnanför ligga tvenne ”profningsrum”, inredda i kontinental stil i olika färger och försedda med stora väldiga speglar med rörliga sidospeglar, i hvilka den, som profvar kläderna, kan skärskåda alla detaljer af sömnaden; och i ett rum finnes en särskild anordning, afsedd att användas vid profning af ridbyxor. Innanför alla dessa rum finnes ett tillskärarerum, med plats för flere tillskärare, och därinnanför själfva skrädderiatelieren, som emellertid
äfven sysselsätter ett stort antal hemarbetare.

Axel Ramm

Serienavigation<< Tekniska fabriken Göta LejonAB C.H. Ström & Co >>
Advertisements

One Response to Henry Törnsten & Co

  1. […] 9 juli 1899. Bland butikerna genom åren i Arkaden fanns Brobergs tobakshandel, Waideles skivbutik, Törnstens herrekipering, optikerfirman Hulténs, Petersons Wienerångbageri, hovjuvelerare A. Landoff & Sons, Boutique […]

Kommentera