Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Alb. Bohlin & Co

Del 5 av 18 i serien Sveriges handel och industri

En ibland de yngre industrierna i Sverige är otvifvelaktigt fabrikationen af mössor. För endast några tiotal år sedan förekom ingen sådan tillverkning i större skala,
utan varan importerades i stora kvantiteter, synnerligast från Tyskland, hvilket land såväl i fråga om denna som andra branscher, framför allt inom
manufakturområdet, dragit stor handelsvinst af sin export till Sverige.

På senare tider har emellertid en glädjande förändring härutinnan inträdt och hvad särskildt den svenska tillverkningen äf mössor angår, torde den numera
hafva vunnit ett sådant uppsving, att importen uppgår till ett minimum.

Firman Alb. Bohlin & Co bildades år 1894 af herr Albert Bohlin och Rudolf Ericsson med hr Julius Engelbrectson som souschef; och har den sistnämnde i
alla år sedan dess stått vid kompanjonernas sida som en ovärderlig medhjälpare.

Firman började sin verksamhet helt blygsamt, men lyckades att från första
begynnelsen vinna köparnes förtroende och erkännande, hvilket allt sedermera
kommit henne till del. Genom anskaffande af tidsenliga och moderna maskiner har firman sökt att städse frambringa nyheter inom branschen och upptagit konkurrensen så, att den fullt täflar med de bästa utländska och inhemska
fabrikat.

Fabriken och lagret upptaga numera tre våningar i fastigheterna n:ris 20 och 18 vid Västra Hamngatan. Dess olika maskiner clrifvas med elektricitet, utom
prässningsafdelningen, där gas numera uteslutande användes och äfven framkallar det ångbad, i hvilket mössorna och linnehattarne inläggas, innan prässningen verkställes.

Utom fabrikation af mössor bedrifver firman äfven engrosaffär i hattar — såväl
in- som utländska — samt i alla slags tyger och utensilier för mösstillverkning, äfvensom en betydande pelsvaruaffär.

Sedan ett par år tillbaka har firman äfven etablerat en fabrik för tillverkning af
barnkläder. Äfven denna fabrikation har krönts med framgång och vunnit ett erkännande, som bådar godt för framtiden.

Axel Ramm

Serienavigation<< A. Selander & SönerSäfveåns Aktiebolag >>
Advertisements

Kommentera