Stiftelsen Renströmska fonden

Vid Sven Renströms död uppgick tillgångarna till 2 871 128 kronor, varav 1,5 miljoner skulle tillfalla Göteborgs stad, och av dessa skulle 1 miljon kronor bilda den Renströmska fonden. Summan motsvarade ungefär stadens samlade utgifter 1868. Målsättningen för fonden är:

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall överlämnas till Göteborgs kommunfullmäktige att användas till vissa inrättningar, stiftelser, anstalter och anläggningar inom staden Göteborg och dess nuvarande eller blivande område.

De föremål, hvarföre anslag af fondens medel må anvisas, äro följande: allmänna inrättningar för handelns befordran och rörelsens underlättande, då de icke äro af beskaffenhet, att de ovilkorligen böra bekostas av allmänna medel, vare sig kronans eller stadens; välgörenhetsinrättingar af alla slag, så ordnade,att de medellösas och behöfvandes bästa och behof afses, men icke befrielse för stadens innevånare från deras förbindelser i afseende på bidrag till fattigunderhållet; kostsammare anstalter för befordran af snyggheten, sundheten och helsovården; undervisningsanstalter af alla slag, anläggande af allmänna platser, uppförande af byggnader för speciella, men allmänna behof, såsom Kyrkor, Muséer och Föreläsningssalar, m. m.; ordnande af allmänna inrättningar för trafiken samt försköning af sådana platser, som för allmänt begagnande äro eller biifva upplåtna; samt i sista rummet anslag för inrättande af kassor under särskilda styrelser för lån, ämnade till underlättande antingen af handel eller af industri, eller ock af handtverk; äfvensom allmänna pantlåneinrättningar. Med afseende å de inrättningar, som i sista rummet blivit nämnda, förfares med den urskiljning, att medlen verkligen blifva fruktbringande på ett allmänt nyttigt sätt och att särskilda föreskrifter för detta hänseende lemnas. Den ordningsföljd, hvari de särskilda inrättningarna här ofvan förekomma innefattar i öfrigt icke något band på Stadsfullmäktiges beslutanderätt, i afseende på medlens användande.

Efter den första utdelningen ur fonden 7 december 1871 med 569 300 kronor, erhöll flera kommunala institutioner anslag. Bland annat utdelades 150 000 kronor till uppförandet av ett badhus. Detta blev Renströmska badanstalten vid Södra Allégatan 3 i Haga, som togs i bruk 9 december 1876 till en slutkostnad på över 250 000 kronor. Badhuset brann ner på sommaren 1903, och återinvigdes först 1906. Renströmska badet i Haga fick sitt vatten från ett eget vattentorn vid Västra Skansgatan, en bit upp på Skansberget.

Ytterligare tre Renströmska badanstalter uppfördes: vid Karl Johansgatan 12 i Majorna, vilket öppnades 1 juni 1892, vid Gullbergsgatan i Olskroken, öppnat 1 september 1910, samt vid Herkulesgatan i Kvillestaden som öppnades 14 december 1915.

Renströmska badet i Lundby
Renströmska badet Lundby

Medel ur fonden var också väsentliga för starten av Renströmska sjukhuset som stod färdigt 1913. Stiftelsen Renströmska Fondens medel förvaltas av SEB Fonder och Institutioner. De totala tillgångarna var 12,6 miljoner SEK vid utgången av 2015. Göteborgs stad beslutar om användningen av utdelade medel.

Advertisements

4 svar till “Stiftelsen Renströmska fonden”

  1. Pingback: Renströmska Bad- och tvättanstalten | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Renströmska badanstalten Olskroken | Det gamla Göteborg

  3. Pingback: Renströmska badanstalten Lundby | Det gamla Göteborg

  4. Pingback: Renströmska badanstalten Majorna | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.