Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

februari 2017

Clarholm & Bergman

Grossistfirma inom kolonialvarubranschen som etablerades under sitt nuvarande namn den 2 mars 1846 av Mauritz Bergman och John Magnus Clarholm. Sedan Clarholm år 1863 avlidit fortsatte Bergman ensam företaget, tills han 1889 upptog sonen Carl August Bergman till delägare. Denne hade redan år 1882 börjat arbeta i firman efter att förut hava praktiserat i Tyskland och England.

Mauritz Bergman lämnade firmans ledning 1906 och avled samma år, 86 år gammal. Samma år ingick Axel Tengstrand såsom delägare i firman efter att under tjugutvå år varit delägare i den sedermera upphörda kolonialvarufirman Bröderna Hammarström, Göteborg. De båda kompanjonerna drev upp företaget till en betydande omfattning.

År 1920 inträdde C. A. Bergmans måg, marinintendent Georg Österdahl som var gift med Emma-Karin Bergman, såsom medarbetare och 1925 såsom delägare i firman. Han hade dessförinnan studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och praktiserat i England. Året därpå lämnade Axel Tengstrand det aktiva arbetet inom rörelsen. Han avled samma år 69 år gammal. Sonen Sven Tengstrand, som år 1918 börjat arbeta i företaget men under åren 1920—1924 varit anställd i affärsföretag i England, Tyskland och Frankrike blev år 1928 delägare i firman.

Firmans kontor och lager var från början av 1880-talet inrymda i fastigheten Norra Hamngatan 34—Köpmansgatan 25. Firman sysselsatte 1929 en 20 personer på kontoret och nästan lika många på lagret. Arbetsområdet omfattade vid denna så gott som hela Sverige, och firman hade ett 20-tal resande och agenter. Firman sålde framförallt kryddor, sirap, risgryn, torkade frukter, konserver och delikatesser, färger och oljor men också mycket annat.

Vid Sven Engstrands död tog han son Leif Engstrand över som ägare i företaget och när Georg Österdahl dog övertog hans fru hans andel i företaget. Verksamheten i företaget placerades senare i ett aktiebolag, Clarholm & Bergman AB vars samtliga aktier ägdes av Clarholm & Bergman HB. 1972 ägdes företaget av Leif Engstrand och Emma-Karin Österdahl men 1974 såldes aktiebolaget till Dagab (numera en del av Axfood). Vid denna tid fanns det nästan 300 anställda i företaget som då hade kontor och lager i Mölndal.

Andra källor: Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv 1972

Advertisements

Mauritz Bergman

Mauritz Bergman föddes 1820-05-20 i Karlstad som son till rådman Johan Bergman och Paulina Zander. Han dog 1906-05-21 i Göteborg.

Från 1855 gift med Sofia Margaretha Westfelt som var född 1825-04-22 i Levene, Skaraborg, och dog 1893-09-12 i Göteborg. De hade bland annat sonen Carl Bergman.

Studerade vid Göteborgs handelsinstitut 1840-41 och därefter anställd som handelsbokhållare hos stadsmäklare Christian Arvidson 1841-43 och i firma Henrik Ahlberg 1844-46. Grundare av och delägare i kolonialvarufirman Clarholm & Bergman 1846-63 och 1889-1906. Ensam innehavare av firman 1863-89. Var också ledamot av styrelsen i Göteborgs- och Bohus läns Sparbank 1880-88.

Ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg 1873-76 och ledamot av styrelsen för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset 1870-75.

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Carl Bergman

Carl August Bergman, född 10 juli 1861 i Göteborg, död 17 juli 1932, var en svensk grosshandlare.

Han var son till grosshandlaren Mauritz Bergman och Hedda Westfelt, och var gift med sjökaptensdottern Emma-Karin Aaris. Deras dotter Tyra Bergman var gift med Jacques d’Orchimont och dottern Emma-Karin Bergman med Georg Österdahl.

Carl Bergman genomgick Göteborgs handelsinstitut och genomförde sin praktik i Tyskland och England på 1880-talet. År 1882 anställdes han på firman Clarholm & Bergman, 1886 blev han prokurist och tre år senare delägare i firman. 1906 blev han ledamot i Handelskammaren i Göteborg. Bergman hade flera styrelseuppdrag, bland annat i Göteborgs sparbank, Göteborgs Frihamns AB och i Julius Lindströms stiftelse.

Ramm om Clarholm & Bergman

Del 9 av 9 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar

Firma D.T. Ahrenberg

Del 8 av 9 i serien Sveriges handel och industri 2

Denna firma, som för närvarande är en bland våra största kolonialvarufirmor,
bildades år 1870 af D. T. Ahrenberg, son till den från äldre tider bekante A. T. Ahrenberg,  hvilken innehade en af de mest betydande speceriaffärerna å Torggatan i ”norra staden”.

Efter inhämtad praktik i utlandet, särskildt Tyskland och England, startade D. T. Ahrenberg sin affär, i hvilken såsom delägare sedermera upptogs hr Josef
Wennerholm, hvilken dock afgick 1887.

Såsom prokurist tjänstgjorde åren 1888—96 hr O. W. Stenberg, hvarefter han upptogs som delägare i firman. I denna egenskap kvarstannade han till sin död i början af år 1899, då hr Alb. Amelin efterträdde honom; denne afled redan följande år.

Sedan början af år 1900 är företagets ledare hr Carl M. Claesson, som då blef bolagsman efter att hafva tjänstgjort i affären sedan 1888. Firmans grundläggare vistas nämligen sedan många år i främmande land och har under de senare åren endast en kortare tid varit hemma i fosterlandet, där han för öfrigt väckt mycken uppmärksamhet genom de intressanta och om mod och oförvägenhet vittnande skildringar från de jakter i de Klippiga bergen, som han under många år bedrifvit; han lefver därute ett fullständigt nomadlif, ungefär så som de gamle pälsjägarne eller trappers, hvarom vi i vår barndom läste så många underfulla berättelser…..

Affären, som uteslutande är riktad på försäljning en gros, har ända sedan sin tillkomst sysselsatt sig med import af alla slags kolonialvaror, — som bekant ett mycket vidlyftigt begrepp, hvarunder innefattas en mängd artiklar, såsom sydfrukter, konserver, kryddor, gryn, käx, té, målarefärger, kemikalier, oljor och åtskilliga andra varor. — Det fordras naturligtvis en uppöfvad sak- och fackkännedom för att kunna bedöma så många varusorter, som affärens rikhaltiga priskurant inrymmer.

En särskild specialafdelning för té-import en gros, från hvilken vi äfven lämna en bild, har sedan ett tiotal år tillbaka af firman anordnats, och har denna lyckats göra sig så bemärkt, att den under både 1902 och 1903 fått till kgl. flottan leverera årsbehofvet af denna vara. — De tésorter som hufvudsakligast importeras äro ccylon, indiskt och kinesiskt té (Congoté), bland hvilka firman särskildt framhåller sina indiska och ceylontéer, enär dessa utmärka sig för den kraftigaste téinhalten.

Firman hade ursprungligen sina lager- och expeditionslokaler i hörnhuset Östra Hamngatan och Spannmålsgatan, med adressnummer 10 vid den förra gatan. Dess vidgade affärer nödgade den att inköpa en större fastighet, Kronhusgatan n:r 19, dit den inflyttade i slutet af juli 1902, sedan byggnaderna för ändamålet blifvit helt och hållet nyinredda.

Härofvan gjordes en antydan om den mängd olika varuslag, som en större
kolonial-varuaffär måste omfatta. Vid inredningen af en dylik affärsbyggnad måste hänsyn tagas icke blott härtill, utan äfven till den mängd expeditioner en sådan affär har att syssla med. I detta afseende hafva de mest moderna principer tillämpats vid inredningen af firmans fastighet för att på så sätt motsvara alla anspråk på en rationell behandling af varorna, på deras magasinering oeh bekväma expedition.

På nedre botten, i omsorgsfullt ventilerade magasin, rymmas stora nederlagsrum och expeditionslokaler, där rymliga fack äro uppsatta rundt om väggarna för att kunna mottaga de olika slagen af artiklar. Andra våningen utgöres dels af magasinslokaler, nederlag och frimagasin, dels af tépackningsrum och kontorslokaler.

Byggnaderna äro uppförda i en fyrkant, som omgifver en ljus och rymlig gård, å hvilken all in- och uppackning göres direkt från och till magasinslokalerna och nederlagen; kommunikationer med magasinen i öfra våningen sker medelst rörliga lastbryggor och elektriska hissar.

Samtliga lokaler äro för öfrigt målade i behagliga, ljusa, kompakta färger och öfverallt har en synnerlig omsorg nedlagts på anordnande af den bästa möjliga ventilering och luftning. I sin helhet utmärka sig anordningarne såsom både synnerligen bekväma och framför allt praktiska och vittna i sin mån om den noggrannhet, hvarmed nutiden söker motsvara alla anspråk på stegrad omsorg om varornas skötsel, inpackning och förvaring.

Affären sysselsätter ett trettiotal fast engagerade personer, af hvilka tre förra året belönades med kgl. patriotiska sällskapets medalj för öfver tjugoårig trogen tjänst hos firman.

Axel Ramm

Ramm om Andersson & Lindberg

Del 7 av 9 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar

Kommanditbolaget C. Fr. Waern & Co

Del 6 av 9 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar

Ramm om J.A. Kjellberg & Söner

Del 5 av 9 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar

Ramm om Olof Wijk & Co

Del 4 av 9 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar

Ramm om Ekman & Co

Del 3 av 9 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar