Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Jacob Greiff

Jacob Greiff var superkargör på flera resor med Ostindiska kompaniets fartyg. Han var 4:e superkargör på Friedericus Res Sueciae 1740-42, 3:e på Riddarhuset 1743-1745, 2:e superkargör på Cronprinsen Adolph Friederic 1746-48, 1:e superkargör på Enigheten 1751-53 och Enigheten 1757-58.

Greiff fick alltså tidigt poster som gav honom stora inkomster. Kanske inte så konstigt då han var systerson till Ostindiska kompaniets ena grundare, Niclas Sahlgren. Hans mor var Regina Sahlgren (-1755) och fadern en från Tyskland inflyttad handelsman vid namn Nils Greiff.

På sajten Göteborgstomter står det följande om Nils Greiff och hans son Jacob Greiff:

Handelsmannen Nils Greiff lagbjöd den 7.2.1698 sal Nils Giesslings hus och gård (samma grannar som vid dennes pantsättning 1697). Nils Greiff, som hade inflyttat från Tyskland, fick burskap 1696 och blev kapten vid borgerskapets kår. Nils Greiff (begr. 26.3.1716) skattade 1715 för ett tomtvärde 600 d smt, byggnadsvärde 920 och lösörevärde 500 d smt. Nils Greiffs änka Regina Sahlgren, som 1717 hade krogen ”Förgyllda Gripen”, kallas då fattig. Hos henne bodde sal sekr. Wastenii änka, som var ”gäld skyldig” men liksom Nils Greiffs änka höll sig både med piga och amma. Ammorna hette resp. Kerstin Jacobsdotter och Ingierd Torstensdotter. Hos Nils Greifs änka bodde året före brandåret 1721 Johan Sillander.

Enligt vad som omtalades 2.6 och 30.12.1730 samt 1.5.1731 skulle Regina Sahlgren bygga nya hus på sin tomt på Drottninggatan och lånade därför bl.a. av jungfru Annika Herwegh, madame Christina Eekmarck och mademoiselle Stina Sahlgren. Byggandet kom tydligen igång ty redan 1732 hade Regina Sahlgren som hyresgäst unge köpmannen Carl Pettersson Jancke, som 1733 förklaras vara bortrymd. 1734 bor hos henne i stället fru Capiteinskan Wulf, som hade ”ringa näring”. Hyresgäst 1741 var inspektor M Neuman. – Om Regina Sahlgren och sonen Jacob se 4.19.

Madame Regina Sahlgren (begr. 25.4.1755) svarar för tomtöret 1750 men 1753 hade gården övertagits av sonen superkargören Jacob Greiff, död före 1782. Han befann sig 1739 i Ostindien och var superkargör i Ostindiska Kompaniet 1743. Han förklaras 1759 bo på landet: i gården bor i stället fattiga jungfru Greiff. Hans änka Engela Aurelia avled 9.3.1796. Hon var dotter till kyrkoherden i Istorp Johan Aurelius, född 1683, död 1758 och Cajsa Kellander, död 1739. Hon ägde hus och tomt 4.30 mellan löjtnanten Ramstedt och kopparslagare Roth.

Och om mamman Regina Sahlgren och hennes mor Christina Stillman (gift Ekmarck):

Christina Stillman (var död i febr.1746, se nedan) efterlämnade enligt bouppteckning 21.8.1747 en förmögenhet av 40 317 daler 25 öre smt, däribland bl.a. hus och gård vid Östra Hamnen med tapeter, som för 5 000 daler övertogs av mågen kommissarie Jöns Holst. som dessutom ägde en fastighet på nuvarande börstomten 6.32 (7.25) med ett uppenbarligen ännu förnämligare läge, där han och hans hustru Catharina var bosatta under det att denna gård uthyrdes.

Tillsammans med svägerskan kommerserådinnan Birgitta Sahlgren klagade kommissarien Jöns Holst den 8.2.1746 i ett brev till magistraten (EIIb:38) över att madame Regina Sahlgren (se 4.30) förmodligen sökt undanflykt att betala sin skuld till ”vår sahl moder och svärmoder Madame Christina Ekmarck till dess hennes son supercargeuren Jacob Greiff nästledet år hemkom från sin Ostindienresa”. Nu ville man ha betalt eftersom J. Greif var snart färdig för en sådan resa igen. Den 26 maj 1750 (EIIb:62) var det i stället kommerserådinnan Brigitta Sahlgren och landshövdingen Joh. Fredr. Kaulbars som begärde inteckning i fru Brita Bolins på Kungsgatan belägna hus på grund av 300 d smt plus 99 d ränta i skuld. Pengarna var låntagna hos handelsmannen Ekmarck änka sal fru Christina Stillman.

På begäran av det Holstiska sterbhusets deltagare högvälborne Herr Generalmajor Johan Fredrik von Kaulbars och justitieborgmästare Busck och Olof Holst såldes enligt auktionskammarens protokoll på auktion 25.9.1750 hus och gård vid östra hamnen mellan Herr Erich Christopherssons hus och gård å södra och herr Christian Arfwidssons å norra sidan med villkor, att justitieborgmästaren som laga hyresman skulle få njuta laga fardag till nästkommande påsk.

Johan Greiff som var superkargör på Prins Carl 1763-64 var väl sannolikt en son till Jacob Greiff.

Släktskapsförhållanden.

Advertisements

6 Responses to Jacob Greiff

  1. […] Peter Dens, Wilh. H. Oldekop Superkargörer: Gerrad Barry (Gerard Barry), Jacob Greiff, Walter Campbell, Fredrik Wilhelm König, Michill Verbecke (Michel […]

  2. […] Johan Rundsten Superkargörer: Johan Greiff, Gustaf Tham, Peter J. Berenberg, C.G. […]

  3. […] Kompaniet i Göteborg. Han var gift med Brita Catarina Greiff (sannolikt släkt med superkargören Jacob Greiff). De hade tre söner, Georg Bogislav Poies (-1763), Nils Poies och Jacob Poies. Alla tre sönerna […]

  4. […] Kaptener: Benjamin Svensson, Thomas Nielson Superkargörer: Auguste Tabuteau, Andreas J. Flanderine, John Metcalfe, Nils Ström, Jacob Greiff […]

  5. […] Anmäldes 28 november 1710 som utrustad kaparhuckert. Delägare var Anders Nilsson Cederflycht, Johan Casper Habermann, Nils Greif (Greiff), Berendt Örtegren, Johan Andris Olbers, Olof Häger och Sven Pijhl. År 1716 ägdes huckerten av And. Dittmar, J.C. Habermann, Hans Wennerstierna och Johan von Minden med en fjärdedel var. Nils Greiff var gift med en syster till Niclas Sahlgren och deras son Jacob Greiff var superkargör. […]

  6. […] der Velden, Böker, Sprinckhorn, Habicht, Roth, Lindström, Sjöberg, Öhrn Rote 4, tomt 30, Berg, Greiff, Norman, Judiska Nationen Rote 4, tomt 31 Rote 4, tomt 32, Braunjohan, Westerman, Jürgensson, […]

Kommentera