Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Ingeborg och Knut J:son Marks fond vid Göteborgs universitet

Stiftelse grundad genom en donation av Knut J:son Mark till förmån för Göteborgs Universitet med följande ändamål:

1) Kapitalet delas till att börja med i tvenne summor, en på kr 200 000:- att benämnas ”Tillväxtfond” och en på kr 300 000:- att benämnas ”Fond för Marks Professur No 1”

2) Avkastningen på donationens behållna medel delas i förhållande till vars och ens kapital på dess underavdelningar, till att börja med ovannämnda bägge, men i den mån flera tillkomma, även på sådana.

3 ) Av det belopp, som därvid faller på Tillväxtfonden, överföras 80% på en fond benämnd ”Fond för Marks Professur No 2” och resten kvarstå på Tillväxtfonden.

4) Sedan ”Fond för Marks Professur No 2” kommit upp i ett belopp af kr 300 000:- eller den summa, som anses erforderlig för professurens bestånd, kan, om styrelsen för Göteborgs Universitet så önskar, professuren tillsättas.

5) Därefter gå de 80 % till en fond för Professur No 3 och sedan denna nått kr 300 000:- till en fond för Professur No 4 o s v allt framgent till fonder för nya professurer.

6) Af de inkomster, som härröra från hvar och en af fonderna för de olika professurerna, aflönas innehavaren af resp. professur. Går ej hela inkomsten åt därtill, ökas fondernas behållna kapital med överskjutande medel eller också användas dessa till bestridande av sådana utgifter, helt eller delvis, som uppstå för studerande på grund av, att de begagna sig av professurens föreläsningar.

Stiftelsen förvaltas av Göteborgs Universitet och hade en förmögenhet på 25,4 miljoner år 2014.

Advertisements

Kommentera