Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

december 2015

L.G. Bratt & Co

Del 9 av 21 i serien 1800-talets handelshus

L. G. Bratt & Co grundades 1856 av Lars Gustaf Bratt (1824-98) som var ensam innehavare av firman fram till 1869. Sistnämnda år blev Ivar Waern (1841-1917), son till Uddeholms tidigare disponent Jonas Waern.  Från 1880 var även Ernst Morris Bratt (1852-1939), son till Lars Gustaf Bratt, delägare i firman. De tre ägde firman tillsammans fram till Lars Gustaf Bratts död 1898.

1857 övertog firman en stor del av Uddeholms järnexport då Uddeholm inte lyckats skriva ett nytt avtal med sin tidigare exportör B.E. Dahlgren. 1872 tog firman också över exporten från Hellefors bruk som tidigare skötts av Ekman & Co och 1879 togs också exporten från Storfors över från Sven Renströms firma.

Från 1880 och fram till år 1900 var L.G. Bratt & Co den största järnexportfirman i Göteborg  under de flesta år och därefter var firman fram till Waerns död en av de tre största. Firman var under samma tid också en av de tio största trävaruexportörerna. L.G. Bratt & Co hade sin upplags- och hamnplats vid Vädersågen i Majorna (där Karl Johans kyrka ligger idag).

Källor:
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

 

Advertisements

Ivar Waern

Ivar Waern

Ivar Waern

Ivar Leonard Amadeus Waern, född 1841-04-13 på Valaholm och död 1917 på Mössebergs sanatorium. Elev vid Filipstads bergsskola 1854–1855. Son till Jonas Waern (1799-1868) och Sara Christina (Stina) af Geijerstam (1805-1878).

Handelsbokhållare i Göteborg från 1858. Grosshandlare och delägare i firman L. G. Bratt & Co i Göteborg från 1869. Ledamot av stadsfullmäktige i nämnda stad 1884–1906, ordförande i gatu- och vägförvaltningen, vice ordförande bland handelsföreningens fullmäktige, vice ordförande i handels- och sjöfartsnämnden, ledamot av Göteborgs högskolas styrelse 1892 och därefter dess kassaförvaltare. Ledamot av styrelsen för Skandinaviska kredit AB 1892.

Hans bror Einar Waern (1839-97) var grosshandlare i London under firma E. Wærn & C:o från 1862 medan brodern Mattias Fredrik (Matts) Waern (1826-91) var disponent för Billingsfors bruk 1871–1874 och ägare av Granvik från 1873. Matts Waern var gift med kusinen Christina Waern (1838-64), dotter till Carl Fredrik Waern och Elisabeth Melin.

Stora delar av Ivar Waerns dödsbo donerades till Göteborgs Universitet.

Stiftelsen Ivar Waerns sterbhus donationsfond

Stiftelsen Ivar Waerns sterbhus donationsfond  har sitt namn efter Ivar Waern (1841-1917) som var grosshandlare och delägare i firman L. G. Bratt & C:o i Göteborg.

Den årliga avkastningen från donationen, sedan minst en tiondel därav tillagts fondens kapitalbelopp, ska till den del som för ändamålet anses lämpligt, användas för inrättande och upprätthållande av en rörlig professur vid Göteborgs Universitet (tidigare Göteborgs Högskola).

Det överskott avkastningen eventuellt lämnar, efter att avsättning till kapitalet skett och kostnaden för ifrågavarande professuren tagits om hand, kan användas till befrämjande av Universitetets verksamhet i enlighet med beslut i styrelsen.

Avkastningen från den Waernska professurens fonder sparas tills de behållna medlen uppgår till minst samma belopp som årslönen till professor vid univer- sitetet.

Då avkastningen av donationen nått detta belopp, beslutar Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd om den omedelbart skall ta medlen i anspråk för avlönande under viss tid av en professorskompetent svensk eller utländsk vetenskapsman i något ämne hörande till den humanistiska, samhällsvetenskapliga eller matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Önskar donationsnämnden inte omedelbart ta medlen i anspråk, skall ärendet tas upp till förnyad behandling senast efter ett år.

Vetenskapsman, som antar inbjudan, förordnas till innehavare av Waernska professuren med rätt att under förordnandet av donationens avkastning uppbära det arvode, som universitetsstyrelsen i varje särskilt fall efter förslag av donationsnämnden beslutar. Förordnandet skall omfatta en tid av ett år eller kortare tid, dock minst en lästermin. I den mån tillgängliga räntemedel från donationen gör det möjligt, får donationsnämnden besluta om förlängning enligt samma villkor av förordnandet.

2014 hade stiftelsen tillgångar på 14,1 miljoner SEK och förvaltades av Göteborgs Universitet.

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer har sitt ursprung i en donation som gjordes av köpmannen Jonas Kjellberg år 1826 på hans födelsedag den 22 oktober. Syftet var att man skulle starta en skola för utbildning av flickor. Då Stiftelsen Kjellbergska flickskolan började sin verksamhet 1835, var det den tredje flickskolan som inrättades i Sverige.

Kjellbergska flickskolan

Kjellbergska flickskolan

År 1908 tillkom ett lärarinneseminarium. 1943 blev skolan en kommunal flickskola och 1967 upphörde skolan. De medel som då fanns i stiftelsen liksom donationer som kommit till skolan under årens lopp finns i den nuvarande stipendiefonden. Stiftelsen har till ändamål ”att genom stipendier och premier eller på annat sätt främja utbildning under och efter skoltiden av flickor, som åtnjuter eller åtnjutit undervisning vid läroanstalter i Göteborg. Flickor hemmahörande i Göteborg skall ges företräde till stipendier”.

För närvarande delar stiftelsen huvudsakligen ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande, som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.

Styrelsen består av sju personer som representerar Svenska kyrkan, skola eller universitet och näringsliv. En medlem från familjen Kjellberg skall alltid ingå i styrelsen. Styrelsen har för närvarande följande medlemmar: Christina Stendahl (ordförande), Gunnar Engstrand, Staffan Kjellberg, Ulf Kjellberg, Stefan Roos, Marie Rådbo och Karin Ericson Ulfheden. Adjungerade är Ingvar Dahlberg i egenskap av stiftelsens sekreterare och Cecilia Sundberg, SEB.

Stiftelsens förmögenhet som var 79,1 miljoner SEK år 2014 förvaltas av SEB Institutioner & Stiftelser.

Varje år, på donatorns födelsedag den 22 oktober, delar stiftelsen ut stipendier. Summan har ökat kraftigt i takt med att stiftelsens tillgångar har vuxit. År 1975 var stipendiesumman 60.000 kr medan det år 2014 delades ut 3,2 Mkr. Under den senaste femårsperioden har stiftelsen i genomsnitt delat ut 94 % av det utdelningsbara resultatet. Stiftelsens utdelningsbara resultat år 2014, som utgör grund för stipendieverksamheten år 2015, beräknas bli 4 Mkr (4 Mkr år 2013).

Stiftelsen Erik Wijks stipendiefond

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall utdelas till därav förtjänta meddellösa studerande vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Stiftelsen förvaltas av Chalmers Tekniska högskola och hade en förmögenhet på 3,7 miljoner SEK år 2014.

Olof Wijk stiftelse

Stiftelse där avkastningen företrädesvis ska användas till  tryckkostnader för Kungl. Samhällets handlingar. Stiftelsen förvaltas av SEB Institutioner & Stiftelser och hade tillgångar på 3,5 miljoner SEK år 2014. Stiftelsen är i övrigt knuten till Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

Emily Wijks stiftelse

Syftet med donationen år 1913 till Emily Wijks stiftelse var att uppföra en byggnad, avsedd för hyresfria bostäder åt kvinnliga medlemmar av Göteborgs stad, dock icke inom den egentliga arbetsklassen och för kvinnor, vilka för sin utkomst kunna vara i behov av sådant understöd, och därav äro förtjänta.

Till byggnadens underhåll donerades 60,000 kronor. Staden upplät tomt vid Erik Dahlbergsgatan 25, där byggnaden, ritad av arkitekten O. Westerberg, invigdes den
6 oktober 1916 under namnet Emily Wijks stiftelse.

Emily Wijk (1849-1943) föddes Emily Dickson och var gift med Erik Wijk (1836-1910). Hon var dotter till Edvard Dickson och Isobel Gordon.

Stiftelsen hade tillgångar på 7,7 miljoner SEK år 2014 och sköts av SEB Institutioner & Stiftelser. Styrelsen utses dock av Göteborgs stad. I styrelsen sitter för närvarande Lena Landén Ohlsson, Oscar von Sydow och Cecilia Sundberg.

Emily Wijk (Dickson)

Emily Wijk (1849-1943), född Dickson och gift med Erik Wijk. Hon var dotter till Edvard Dickson och Isobel Gordon.

Hon upprättade bland annat Emily Wijks arbetsstuga och Vasa barnhem och donerade år 1913 300 000 kronor till Göteborgs stad för att i någon mån avhjälpa bostadsbristen genom uppförande av en byggnad, inrymmande en mängd bostäder för företrädesvis självförsörjande damer utom arbetsklassen.

Till byggnadens underhåll donerades 60 000 kronor. Staden upplät en tomt vid Erik Dahlbergsgatan 25, där byggnaden, ritad av arkitekten O. Westerberg, invigdes den 6 oktober 1916 under namnet Emily Wijks stiftelse.

Donationen liknar den som hennes farfar Robert Dickson gjorde för att ge arbetsklassen goda bostäder. Emily Wijk har även gjort en hel del andra donationer, bl.a. till det Dicksonska folkbiblioteket och en donation på 300 000 kronor till Göteborgs Högskola.

Stiftelsen Emily Wijks fond vid Göteborgs universitet

1919 överlämnade Emily Wijk en donation till Göteborgs högskola där det ursprungliga ändamålet var att ränteavkastningen ”fyra femtedelar användas till förbättrande av lönerna år innehavare av sådana professorsämbeten vid högskolan, som upprättats före den 1 januari 1917, dock under förutsättning att dessa professorer av andra medel beredas minst motsvarande löneförmåner, som i allmänhet gälla för innehavare av professorsämbeten vid statens universitet. Återstående femtedel av ränteavkastningen skall användas till upprättande av docentstipender enligt de närmare bestämmelser som styrelsen äger meddela”

Emily Wijk (1849-1943) föddes Emily Dickson och var gift med Erik Wijk (1836-1910). Hon var dotter till Edvard Dickson och Isobel Gordon.

Donationen började tidigt förvaltas av Stiftelsen Emily Wijks fond vid Göteborgs universitet. Med tiden förändrades Högskolans, senare Universitetets, organisation på så sätt det inte längre gick att dela ut pengarna. En förändring av stadgarna för donationen/stiftelsen var därför nödvändig.

2014 ändrades därför syftet för stiftelsen så att det numera är:

Av den årligen för utdelning disponibla avkastningen skall fyra femtedelar användas som anslag till vetenskaplig forskning och resor i vetenskapligt syfte åt professorer anställda vid de delar av Göteborgs universitet som ämnesmässigt motsvarar sådana professorsämbeten vid Göteborgs högskola som inrättats före den 1 januari 1917.

Anslagsmedlen fördelas mellan ämnesområdena på så vis att elva femtondelar utdelas till professorer verksamma vid humanistiska fakulteten, två femtondelar till professorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten samt en femtondel vardera till professorer vid naturvetenskapliga fakulteten respektive Handelshögskolan.

Återstående femtedel av den årligen för utdelning disponibla avkastningen skall användas som anslag till vetenskaplig forskning och resor i vetenskapligt syfte åt lektorer anställda vid de delar av Göteborgs universitet som motsvarar det som tidigare var Göteborgs Högskola, alltså humanistiska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna samt Handelshögskolan.

Stiftelsen hade år 2014 tillgångar på 15,1 miljoner SEK och avkastningens mottagare utses av Filosofiska Fakulteternas gemensamma donationsnämnd.

Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson, Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg

Mary Wijk

Mary Wijk

Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson,  Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg bildades 1915 till följd av ett testamentariskt förordnande 1911 av Fru Mary Wijk. Mary Wijk (1854-1911) var dotter till Edward Dickson och Isobel Gordon  samt gift med Ivar Wijk (1841-1911).

Stiftelsens verksamhet består av att bevilja bidrag till ekonomiskt behövande sjuksköterskor, som varit eller är verksamma i Göteborg eller som bor eller har bott i Göteborg. Stiftelsen kan också ge bidrag för att bestrida sjukvårdskostnader som inte betalas av det allmänna.

Styrelsen i stiftelsen består av Henrik von Sydow, Christina Dickson och Elisabeth von Sydow med Maria Rantsi som suppleant.

Förvaltare av stiftelsens förmögenhet som var 11 miljoner SEK år 2014 är SEB Institutioner & Stiftelser.